نشست ماهوار هماهنگی مسئولین اداره اترا با نماینده گان شرکتهای مخابراتی تدویرگردید

۴  دلو ۱۳۹۵
مسئولین اداره اترا طبق معمول جلسه ماهوار بمنظور هماهنگی فعالیت های انکشافی و عرضه خدمات سکتورمخابرات را با نماینده گان شرکت های مخابراتی دایر نمود.

دراین جلسه، درمورد برخی از مسایل تخنیکی، کیفیت و توسعه خدمات مخابراتی، وجستجو راه حل ها صحبتهای همه جانبه صورت گرفت که ازجانب اداره اترا درمورد به شرکت ها هدایات لازم داده شد. در جلسه نماینده گان شرکت های مخابراتی به منظور حل مشکلات موجود نظریات وپیشنهادات خویش را ارایه نموده که از جانب اداره اترا در زمینه برای حل آن  آماده گی همکاری داده شد.