پوهنتون کابل با مرکزتحقیقاتي آسیای جنوبی وصل میگردد

۷ جوزا ۱۳۹۶

قرارداد دو پروژه بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا و شرکت مخابراتی افغان تیلکام توسط معاون اداراه اترا محترم انجنیرنقیب الله سیلاب و سرپرست افغان تیلکام محترم محمدشریف امین به امضاء رسید. پروژه اول  به ارزش ۶،۱۷۱،۰۸۴ افغاني از بودجه صندوق انکشافی مخابرات (TDF) اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تمویل میگردد وبربنیاد آن پوهنتون مرکزی کابل با مرکزتحقیقاتي جنوب آسیا  وصل و بمدت یکسال به بهره برداری سپرده خواهد شد. پروژه دوم   به ارزش ۵۵،۳۰۹،۳۴ افغانی ازبودجه صندوق انکشافی  مخابرات (TDF) اداره اترا تمویل  و توسط شرکت مخابراتی افغان تیلکام در ظرف یکسال تکمیل خواهد شد و بربنیاد آن ۱۵ پوهنتون دولتي کشور هریک : لوگر، بامیان، بدخشان، میدان وردگ، بغلان، کندوز، شفاخانه ننگرهار، هرات ، پوهنتون اناثیه وتعلیم وتربیه هرات، تعلیم وتربیه بلخ، طب بلخ، کنړ، وپکتیکا ازطریق فایبر نوری از خدمات انترنتی بهره مند خواهد شد.