انترنیوز اداره اترا را همکاری تخنیکی می نماید

۲۸ جدی ۱۳۹۴

اداره اترا یک تفاهم نامه را با انترنیوز در بخش های منجمنت فریکونسی، نظارت وکنترول، ریگولیشن، سیستم دیجیتل تلویزیونها، وتیلی کمونیکشن به امضاء رسانید. به اساس این تفاهم نامه که توسط رئیس اداره اترا محترم داکترمحمد نجیب عزیزی و نماینده انترنیوز در افغانستان محترمه شرمینی بایل به امضاء رسید، انترنیوز در بخش انجام یک سلسه امور مربوطه وهمچنان بلند بردن ظرفیت های کاری با تعین یک متخصص اداره اترا را در بخش های تخنیکی  همکاری می نماید.