مسئولین اداره اترا به منظورهماهنگی باشرکتهای مخابراتی جلسه نموده

۱۲ اسد ۱۳۹۴
مسوولین اداره اترا به منظورهماهنگی هرچه بیشتر فعالیت های انکشافی وجستجوی راه حل ها به مشکلات موجود مربوط سکتورمخابرات، انسجام بهتر امور وپیشبرد مسئولیت های دوجانبه جلسه مشترک را با نماینده گان شرکت های مخابراتی دایر نمود.

درجلسه رئیس بورد اداره اترا محترم داکتر محمد نجیب عزیزی تدویر جلسات هماهنگی را موثر دانسته افزودند که اداره اترا با تلاش های همه جانبه درجهت انکشاف وتنظیم بهتر خدمات مخابراتی  خواهان حل همه مشکلات وجستجوی راه حل ها برای آنها میباشد.
رئیس اداره اترا در صحبت های خویش موضوع ثبت وراجستر سیمکارت را مهم خواند واضافه نمود که اداره اتر مصمیم است تا مطابق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ازهمه حقوق قانونی  مشترکین خدمات مخابراتی دفاع نمایند، همچنان شرکت های مخابراتی نیز باید اصول اداره وقوانین  نافذه را مدنظر داشته باشد.
سپس درمورد مشکلات خدمات مخابراتی بین مسئولین شرکتهای مخابراتی واداره اترا تبادل نظر صورت گرفت وپیشنهادات خویش را مطرح نمودند ، که ازطرف مسئولین اداره اترا در زمینه به راه حل ها ومشکلات موجود دراین عرصه  صحبت های همه جانبه صورت گرفت وهدایات لازم داده شد.   تاکید گردید که جلسات هماهنگی بصورت دوامدار در هفته اول هرماه دایر گردد و برای رفع مشکلات وانکشاف خدمات مخابراتی درکشور فعالیت های  مشترک صورت بگیرد تا برای هموطنان سهولتهای خوبتر وبهتر محیا گردد.