مسئولین اداره اترا با نماینده گان شرکت های مخابر اتی در مورد (IVR) جلسه نمودند

۷ سنبله ۱۳۹۴
مسئولین اداره اترا با نماینده گان شرکتهای مخابراتی درمورد چگونگی فعالیت سیستم خدمات مشتریان (IVR) در شرکتها تبادل نظرنمودند. درجلسه ایکه به همین منظور تدویر گردیده بود فیصله مورخ ۷/۳/ ۱۳۹۲بورد اداره اترا مبنی بر رایگان بودن خدمات (IVR) برای سه مراتبه در یک هفته وهزینه ۲،۵ افغانی درهردقیقه درمقابل هر تماس اضافه از سه بار تاکید صورت گرفت.
همچنان درمورد برقرار گردیدن تماس مشترکین درظرف یک دقیقه با آپریتران مربوطه تماس گرفته شده یاد آوری گردید. اینکه یک تعداد ازشرکتها دراین مورد اقدامات لازم نموده ولی یکتعداد دیگر دراین خصوص توجه لازم بخرچ نداده اند.
در ادامه موضوع نشراعلانات تجارتی، درجریان برقرار گردیدن تماس مشترکین به بحث گرفته شد و این موضوع به نسبت عدم خواست مشترکین ومصرف ناخواسته ازجانب مشترکین  درمغایرت با اصول قبول شده پنداشته شد. درمجلس یاد آوری گردیداینکه یکعده از شرکت های مخابراتی  مشتریان خودرا ازلحاظ مصرف مکالماتی گروپ بندی نموده اند که درنتیجه کسانیکه مصارف بیشتر دارند تماس آنها با آپریتر به زودی برقرار گردیده وکسانیکه مصارف کمتر دارند تماس شان زیادتر ازحد طول میکشد.
متعاقباً نماینده گان شرکتهای مخابراتی مشکلات خودرا مطرح نموده گفتند که تعدادی ازمشترکین  با استفاده از رایگان بودن خدمات برای پرسونل شان مزاحمت ایجاد مینمایند.ایشان افزودند درصورتیکه تماس های رایگان محدود ویا مصرف داشته باشد مزاحمت ها نیزکمترخواهد شد. بعد ازتبادل نظر همه جانبه تصمیم اتخاذ گردید اینکه اداره اترا بعد ازغور وتحقیقات دراین مورد تصمیم اتخاذ وبه اطلاع شرکتها خواهد رسانید.