نشست ماهوار هیئت رهبری اداره اترا با نماینده گان شرکتهای مخابراتی تدویرگردید

۶  جدی ۱۳۹۵

هیئت رهبری اداره اترا،بمنظور هماهنگی فعالیت های انکشافی و عرضه خدمات سکتورمخابرات مجلس مشترکی را با نماینده گان شرکت های مخابراتی دایر نمود. دراین جلسه، درمورد برخی از مسایل تخنیکی، کیفیت و توسعه خدمات مخابراتی، وجستجو راه حل ها دراین مورد صحبتهای همه جانبه وتبادل نظر صورت گرفت. دراخیر جلسه با شرکتهای مخابراتی هدایت داده شد تا به منظور حل مشکلات موجود اقدام لازم نموده که از جانب اداره اترا نیز در زمینه حل آن  آماده گی همکاری نمود.