اداره اترا، هشت مارچ (روز جهانی زن) را تجلیل نمود

  ۲۱ حوت ‍۱۳۹۵
اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا ) هشتم مارچ روز جهانی زن را تجلیل نمود. در این مراسم مسئولین و کارمندان اناث این اداره اشترا ک ورزیده بود.

محترم داکتر محمدنجیب عزیزی رئیس اداره به اشتراک کننده گان جلسه روز جهانی زن را تبریک گفت وپیشنهادات کارمندان اناث این اداره را شنیده، به منظور بهبود هرچه بیشتر محیط کاری برای آنها به مراجع مربوطه هدایات لازم صادر نمود. سپس محترمه زرغونه جلالزوی عضو بورد این اداره درمورد جایگاه واهمیت  زن درجامعه صحبت نموده گفت که جامعه بدون زن ناقص بوده وباید زنان محترم شمرده شود. جلالزوی تعهد اداره را درمورد ارتقای ظرفیت کارمندان اناث این اداره تاکید نمود. درپایان مراسم تحایف که به مناسب روز جهانی زن ازطرف اداره درنظر گرفته شده بود به کارمندان اناث اترا اعطاء گردید.