رئیس عمومي وهیئت رهبري اداره اترا از لیسه مسلکی نابینایان کابل بازدید نمود

۱۱ سرطان ۱۳۹۶
محترم داکتر محمدنجیب عزیزی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان وهیئت همراه شان از لیسه مسلکی نابینایان کابل بازدید نمودند.محترم عزیزی ضمن دیدار با شماری از شاگردان این لیسه صحبت نموده، پیشنهادات ومشکلات آنان را استماع  و با آنها کمک های نقدی نیز نمود. این درحالی است که چندی پیش از سوی اداره اترا کمک های وسایل تخنیکی با لیسه متذکره صورت گرفته بود که این کمک ها شامل ده پایه میزکپیوتر، ده پایه چوکی، یک پایه کمره دیجیتل، یک پایه تلویزیون دیواری ۳۲ انچ،  یک پایه جنراتور ۵ کیلووات، یک عدد ستپلایزر ۵ کیلووات، یک پایه پرینترساده با تونرهای آن، یک عدد سکنرمتوسط، دوپایه کمپیوترلپ تاپ، یک عدد سکنر XGA ، و پنج بوتل سپری پاک کاری برای کمپیوتر بودند. قابل یاد آوری است که محترم عزیزی وهیئت رهبری این اداره با شاگردان لیسه متذکره وعده سپردند که درچوکات برنامه های دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی نیز با این نهاد تعلیمی همکاری اداره ادامه  خواهد یافت.