جلسه رهبری اداره اترا با شرکت های مخابراتی درمورد راجستریشن سیمکارت ها


۱۸ اسد ۱۳۹۵
رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتي با نماینده گان شرکتهای مخابراتی  درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها ازطریق سیستم بایومتریک جلسه نمودند. درجلسه ازجانب هیئت رهبری اداره اترا درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها تاکید بعمل آمد تا هرچه زود تر این سیستم عملی گردد وخاطر نشان ساخته شد که طرزالعمل تهیه شده دراین مورد نیز باشرکت های مخابراتی درمیان گذاشته خواهد شد. در اخیرجلسه شرکت های مخابراتی تعهد کتبی نمودند تا هرچه زودتر این سیستم را درکشور عملی نماید.