جلسه درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها ازطریق سیستم بایو متریک دایر گردید

۲۳ جدی ۱۳۹۴

مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتي با نماینده گان شرکتهای مخابراتی  درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها ازطریق سیستم بایومتریک جلسه نمودند. درجلسه ایکه به همین منظور دایر گردیده بود  از سوی مسئولین اداره اترا درمورد ثبت و راجستریشن سیمکارتها تاکید بعمل آمد و دراین مورد هدایات لازم داده شد. با ثبت وراجستریشن سیمکارتها ازطریق سیستم بایو متریک کمک میکند تا جلو فروش سیمکاتهای راجستر ناشده گرفته شود و این کار باعث کاهش و ازبین بردن جرایم گردیده و در بهبود امنیت در کشور مؤثر واقع میشود.
نماینده گان شرکتهای مخابراتی ضمن حمایت از این پروسه پیشنهادات ومشکلات خویش را در این عرصه با مسئولین اترا شریک نموده و در رابطه صحبتهای همه جانبه صورت گرفت که در مورد تصمیم  در جلسات آینده تصامیم لازم صورت خواهدگرفت.