جلسه نظرخواهي عامه درمورد تصدیق نوعیت وسایل مخابراتي وتکنالوجي معلوماتی تدویر گردید

۳۰/عقرب/۱۳۹۵

مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی جلسه نظرخواهی عامه درمورد سند  تصدیق نوعیت وسایل مخابراتي وتکنالوجی معلوماتی (Type Approval) درکشور با اشتراک شرکت های مخابراتی، نماینده گان  ISP و TTSP تدویرنمود. دراین جلسه توضیحی پریزینتیشن که پیرامون موضوع از طرف متخصیصین اداره اترا ترتیب گردیده بود به اشتراک کننده گان ارائه گردید. ازتمامی شرکتهای ملی وبین المللی که دراین عرصه  فعالیت میکند خواسته شد تا هرچه زود تر پیشنهادات ونظریات خویش را بصورت کتبی به این اداره بمنظور نهایی سازی این سند ارسال نماید. سند ( Type Approval) را در ویب سایت اداره اترا www.atra.gov.af نیز مشاهده کرده میتوانید.