تدویر جلسه بمنظور هماهنگی درتطبیق پالیسی د سترسی آزاد

۱۰ قوس ۱۳۹۵
جلسه مشورتی بمنظور ایجاد هماهنگی در تطبیق پالیسی دسترسی آزاد) Open Access Policy) با اشتراک معین تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی محترم احمدشاه سادات، رئیس بورد اداره اترا  داکتر محمد نجیب عزیزی و مسولین آن اداره ، نماینده گان وزارت خانه ها و ادارات ذیریط تدویر گردید.

محترم احمدشاه سادات به اشتراک کننده گان جلسه فرمود با ایجاد پالیسی دسترسی آزاد و ایجاد هماهنگی درجهت تطبیق آن در کشور شرایط هرچه بهتر برای استفاده موثر وبدون تبعیض از زیربناها ی موجود مخابراتی به شمول شبکه فایبر نوری به وجود خواهد آمد. برای همین منظور موضوع ایجاد هماهنگی با وزارت ها و ادارات ذیربط در خصوص همکاری با سکتور خصوصی مطرح میگردد.
سپس داکتر محمد نجیب عزیز رئیس اداره اترا پیرامون موضوع صحبت نموده گفت پیش ازاین خدمات مخابراتی و انترنتی ازطریق فایبر نوری منحصر با افغان تیلی کام بود، و با تطبیق  پالیسی دسترسی آزاد شرکتها خصوصی نیز میتواند به منظور عرضه خدمات انترنتی  وتوسعه زیربناها به شمول شبکه فایبر نوری سرمایه گذاری نماید، که با تطبیق این پالیسی عرضه خدمات انترنتی در کشور بیشتر توسعه خواهد یافت.
در اخیر جلسه پریزنتیشن پیرامون موضوع به اشتراک کننده گان ارائه گردید که بعد از بحث وگفتگو همه جانبه توافق نظربعمل آمد تا برای هماهنگی وایجاد شرایط مناسب برای تطبیق بهتر پالیسی دسترسی آزاد تمام ادارات ذیربط روی تهیه یک طرزالعمل مشترکاً کارنماید.