تدویر جلسه اداره اترا با شرکت های مخابراتی درمورد پروژه نهم TDF

۳۱ جوزا ۱۳۹۶

مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) با نماینده گان شرکت های مخابراتی درمورد آغاز و تطبیق پروژه نهم TDF درکشور جلسه نمود. در این جلسه که هدف آن تطبیق پروژه نهم TDF بود ازشرکت های مخابراتی اکیداً خواسته شد تا در راه تطبیق این پروژه که برای دسترسی خدمات مخابراتی مردم کشور به ویژه ساکنین مناطق دور دست کشور که هنوز از خدمات مخابراتی محروم اند مهم و ارزنده به حساب میرود سهم فعال بگیرد. شرکت های مخابراتی درمورد یک سلسله نظریات و مشکلات موجود را نیز مطرح نمودند. در جلسه بعد ازبحث های همه جانبه تصمیم گرفته شد تا شرکت های مخابراتی پیشنهادات  ونظریات خویش را در خصوص بصورت تحریری به اداره اترا ارسال نمایند تا درمورد راه حل های لازم جستجو گردد.