تدویرجلسه مشترک پیرامون وضع حدود قانونی بمنظور جلوگیری از سیم باکس ها

۶ میزان ۱۳۹۵
نشست میان نماینده گان وزارت های عدلیه، اقتصاد، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، اتاق های تجارت، نماینده گان شرکت های مخابراتی ومسوولین اداره اترا درمورد  ایجاد شرایط قانونی برای جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز سیم باکس ها تدویریافت.

در این جلسه داکتر محمدنجیب عزیزی رئیس اداره اترا درمورد سیم باکس ها ونیازمندی وضع حدود جزایی بمنظور جلوگیری ازفعالیت های غیرقانونی درکشور صحبت های همه جانبه نمود و درمورد تدابیرجلوگیری از فعالیت سیم باکس ها درچوکات قانون روشنی انداخت. در جلسه بعد ازبحث های همه جانبه وتبادل نظرها، یک فارمت غرض جمع آوری نظریات  وپیشنها دات به نمایندگان جوانب ذیدخل توزیع گردید، وخاطرنشان گردیده تا در ظرف یک هفته پیشنهادات  ونظریات خویش را بصورت تحریری به اداره اترا ارسال نمایند تا با وزارت عدلیه آنرا شریک ساخته ویک طرح را درمود غرض تائید به شورای وزیران ارایه گردد.