جلسه بین اداره اترا و شرکتهای انترنتی(ISPs) دایر گردید

۱۳حمل ۱۳۹۲
جلسه به منظورتنظیم احصائیه دقیق خدمات انترنتی بین مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وشرکتهای خدمات انترنتی دایرگردید . در این جلسه روی موضوع بحث همه جانبه صورت گرفت ویک فورم گزرش دهی مربوط به اشان توزیع گردید. وبه شرکتهای انترنتی هدایات لازم داده شد تا درمورد  خدمات  انترنتی  مربوطه خویش طبق فورمه احصائیوی گزارشات  شان  به این اداره ارسال نمایند.
همچنان دراین جلسه درمورداولین کنفرانس بین المللی مخابرات وتکنالوجی معلوماتی که درایندهنزدیک درافغانستاندایرمیگرددنیزمعلومات ارایه گردید .