جلسه به منظورحل مشکلات مشترکین ناشی ازدریافت پیامهای spam، بین مسوولین اترا ونماینده گان شرکتهای مخابراتی دایرگردید

۱۱حمل ۱۳۹۲
جلسه مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وشرکت های مخابراتی کشوربخاطرحل وفصل مشکلات ناشی ازدریافت Spam Messages یا پیامهای فریبنده به مشترکین خدمات مخابراتی  دایرگردید. دراین جلسه در رابطه به شکایات ومشکلات مشترکین ازناحیه پیامهای spam بامحتویات فریبنده که ازمبداهای نامعلوم ازطریق تلیفونهای موبایل شان دریافت نمایند بحث همه جانبه صورت گرفت، مسوولین اداره اترا به شرکتهای مخابراتی هدایت داد تابه اسرع وقت درمورد راه های حل ورفع این مشکلات تدابیر واقدامات لازم اعم ازتخنیکی، خدماتی شکایات مشترکین وآگاهی عامه را اتخاذ وعملی نمایند .


 

همچنان دراین جلسه درمورد پیامهای مصرف مکالمات (Billing Messages) نیزصحبت گردید وبه شرکتهای مخابراتی هدایت داده شد که دراین مورد از فارمت منظور شده واحد استفاده نمایند وبرای مشترکین مخابراتی درآخیر هر تماس از اندازه کریدیت مصرف شده ، مدت مکالمه وکریدیت باقیمانده شان پیام ارسال نماید تامشترکین خدمات مخابراتی درمورد کریدیت خویش معلومات لازم داشته باشد .
به همین ترتیب درجلسه به تمام شرکتهای مخابراتی هدایت داده شد تا برای ارسال پیام به مشترکین خود دراخیرهربار استفاده انترنیت 3G درمورد مصرف و حجم دیتا باقیمانده  بسته های مربوطه از فارمت معین استفاده  نمایند .