قراردادهای اعمارهزار باب تیلفون خانه عامه واتصال ۹ پوهنتون کشوربه شبکه انترنیتی فایبرنوری بین اداره اترا وافغان تیلیکام به امضاء رسید

۲۱ دلو ۱۳۹۱
قرارداد اعمارهزارباب تیلیفون خانه عامه درقریه جات مناطق دور دست ۳۴  ولایت کشورکه هنوز تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار نگرفته ، بین اداره اترا وشرکت مخابراتی افغان تیلیکام که ازطریق داوطلبی آزاد که چندپیش به راه انداخته شده بود وافغان تیلیکام برنده اعلان گردیدبود به امضاء رسید.

 باتطبیق این پروژه عده زیادیازهموطنان ما که درمناطق دور دست کشور زنده گی دارند از خدمات مخابراتی بهره مند خواهد شد . به همین ترتیب قرارداد اتصال ۹ پوهنتون کشوربه شبکه انترنیتی فایبرنوری نیزهمرای افغان تیلیکام به امضاء رسید که باتکمیل نمودن این پروژه  ۹ پوهنتون کشورازخدمات انترنیتی بهره مندخواهدشد .
قابل یادآوری است که پروژه های متذکره ازطرف صندوق انکشافی مخابرات (TDF) تمویل میگردد .