دومین جلسه نظرخواهی برنامه انتقال سیستم انتشارات زمینی تلویزیونها از انالوگ به دیجیتل دایرگردید

۱۲دلو۱۳۹۱
به منظورانتقال انتشارات زمینی شبکه های تلویزیونی ازسیستم انالوگ به دیجیتل وپیاده نمودن هرچه زودتراین پروسه دومین جلسه نظرخواهی بااشتراک نماینده گان رسانهای تصویری کشورطبق پلان قبلی دراداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تدویرگردید.

دراین جلسه بين هردوجانب درموردتطبیق پروژه ، معیادانتقال، عرضه خدمات به اساس معیاربرای مستهلکین، انکشاف شبکه ها وتاثیرآن بالای سرمایه گذاری آینده وجوانب تخنیکی آن تبادل نظرصورت گرفت .
درجلسه یکباردیگرتاکیدبعمل آمدکه شبکه های تلویزیونی درمدت معینه نظریات وپیشنهادات خودرابصورت تحریری در رابطه  به اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) تسلیم نمایند تابادرنظرداشت آنها اقدامات بعدی تطبیق پروسه متذکره گامهای عملی برداشته شود .
قابل یادآوری است که افغانستان بحیث عضواتحادیه مخابراتی بین المللی وکشورهای عضواین اتحادیه مصمم است که سیستم انالوگ انتشارات زمینی تلویزیونی رابه سیستم دیجیتل تا تاریخ ۱\۱\۲۰۱۵ درکشورتطبیق نموده باشد .