وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی راتجلیل نمود

۱۸ جدی ۱۳۹۱
وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به منظورتجلیل ازنهمین سالگرد تصویب قانون اساسی جلسه رابرگذارنمود. دراین جلسه وهاب الدین سادات معین مالی واداری وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی، هییت رهبری این وزارت ، ريیس آگاهی عامه کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، مامورین وزارت مخابرات  وتعداد زیادی ازرسانه ها شرکت ورزیده بودند .

سخنرانان درمورد ارزش قانون اساسی درجامعه صحبت نمودند وقانون اساسی افغانستان را یک قانون والا ومعتبر درسطح منطقه خواند ورعایت دقیق آن برهمه افراد جامعه لازم دانست .
دراین جلسه رییس آگاهی عامه کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی طی صحبت شان سهم گیری مردم در راستای تحقق احکام قانون اساسی یک امرمهم تلقی نمود  و ازهمکاری های وزارت مخابرات در مورد آگاهی عامه ازمواد قانون اساسی ازطریق شبکه های مخابراتی قدردانی نمود . درجلسه به اشتراک کننده گان نسخه های قانون اساسی نیزتوزیع گردید .