جلسه به منظورتبادل تجارب بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) واداره حمایت ازمستهلکین وزارت تجارت وصنایع تدویر یافت

۱۳جدی ۱۳۹۱
جلسه بین مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)  واداره حمایت ازمستهلکین وزارت تجارت وصنایع دایرگردید. دراین نشت مسوولین اداره اترا درمورد ساختار این اداره، در خصوص سیستم سمع شکایات مستهلکین بخش مخابرات وفعالیتهای آن یک پرزنتیشن ارایه نمودند وطی ارایه معلومات همه جانبه اظهار داشتند که بافعال نمودن سیستم جدید سمع شکایات درتعداد شکایات هموطنان نسبت به سالهای گذشته کاهش بعمل آمده است .

هدف عمده ازنشت مذکوراین بود که مسوولین اداره حمایت ازمستهلکین وزارت تجارت درنظر دارد تابرای ایجادسهولت ودسترسی آسان مستهلکین بخش تجارت وصنایع به خدمات آن اداره ازتجارب اداره (اترا) استفاده نموده وهمچویک سیستم سمع شکایات ورسیدگی به آن را در آن وزارت ایجاد نماید. درآخرجلسه هردوجانب برای همکاری وتبادل تجارب بین هر دو اداره درخصوص حمایت ازمستهلکین ابراز رضایت  نمودند واین کار را یک گام مثبت وارزشمند تلقی نمود .