هزار باب تیلفون خانه عامه از وجوه صندوق انکشافی مخابرات درمناطق دور دست کشور اعمار میگردد

۴جدی ۱۳۹۱

درجلسه داوطلبی ایکه با اشتراک نماینده گان وزارت مالیه، اقتصاد، عدلیه  وشرکتهای مخابراتی افغان بیسم وافغان تیلیکم در اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) برگذار گردیده بود، شرکت مخابراتی افغان تیلیکم در پروسه  داوطلبی برای اعمار ۱۰۰۰ تیلفون خانه عامه در مناطق دوردست ایکه تا اکنون در سطح پائین پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند از وجوه صندوق انگشافی مخابرات (TDF) برنده اعلان گردید. تیلیفون خانه های متذکره  درمناطق دور دست ۳۴  ولایت کشورکه هنوز تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار نگرفته  اعمارخواهدشد باتطبیق نمودن این پروژه عده زیاد ازهموطنان ما که درمناطق دور دست کشور زنده گی دارند از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد .