وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به منظور ارتقای ظرفیتها، وبرنامه های جدید برای حکومتداری خوب ازطریق خدمات موبایل قراردادهای شش پروژه رابه امضاء رسانید

۱۹قوس ۱۳۹۱

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی  به منظوربلند بردن ظرفیت ومهارتها درعرصه تکنالوجی معلوماتی، عرضه خدمات بهتر، حکومتداری خوب ازطریق انترنیت وتیلفون موبایل، وحمایت ازابتکارات درجهت پیشرفت تکنالوجی معلوماتی درکشور شش قرارداد به ارزش ۵ میلیون دالر امریکایی را باشرکت های  داخلی وخارجی وموسسات تحصیلی به امضاء رسانید .

برای معلومات مزید در این مورد به سایت www.mcit.gov.af   مراجعه نمایید .