به سلسله انکشاف زیربناهای مخابراتی قراردادهای جدید برای تمدید شبکه فایبرنوری به امضاء رسید

۱۲قوس ۱۳۹۱

به اساس ستراتیژی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی که درآن توام با توسعه وانکشاف خدمات مخابراتی، دسترسی عامه  ورقابت سالم برای عرضه خدمات وانکشاف سکتور درمارکیت، توسعه زیربناهای اساسی مخابراتی درکشور روی دست  گرفته میشود .به ادامه انکشافات قبلی در این عرصه اینک سه قرار داد جدید برای تمدید شبکه فایبرنوری باسه شرکت هریک ZTN، GHI و RHCC  توسط این وزارت به امضاء رسید.
با تکمیل این پروژه ها ولایات تخار، بدخشان، بامیان، دایکندی، وغور ازطریق شبکه فایبر نوری وصل میگردد . درحال حاضر ۲۰  ولایات کشوربا این شبکه وصل میباشد.
برای معلومات مزید درمورد پروژه انکشافی متذکره به سایت www.mcit.gov.af  مراجعه نمايید.