نشست بين مسوولين اداره اترا ونماينده گان شركتهای مخابراتی بمنظور جلوگیری از دسترسی عامه به سایتهای انترنیتی غیراخلاقی دایر گردید

تاریخ : ۸ قوس ۱۳۹۱

 مسوولین اداره  اترا با نماینده گان شرکتهای مخابراتی به منظور بلند بردن استفاده خوبتر ازخدمات انترنیتی وجلوگیری از دسترسی عامه به سایتهای انترنیتی غیراخلاقی نشست داشتند .

جلسه که به همین منظور بین مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وشرکتهای مخابراتی دایر گردیده بود مسوولین اداره اترا ازشرکتهای مخابراتی خواست تا در خدمات 3G خود از دسترسی عامه به سایتهای انترنیتی غیراخلاقی بصورت جدی جلوگیری نمایند .  در جلسه ازنگرانی های نماینده گان مردم در پارلمان کشور نیز یاد آوری بعمل آمد وتاکید براین شد تاهرچه زود ترمشکلات  موجود دراین عرصه ازبین برده شود. درآخرجلسه نماینده گان شرکتهای مخابراتی به مسوولین اداره اتر اطمنان دادند و وعده سپردند که  با امکانات تخنیکی دست داشته وتوان خود در رابطه اقدامات لازم خواهند نمود .