جلسه به منظور هماهنګی بهتر وازبین بردن اختلالات درباندهای فریکونسی ۱۸۰۰ و۱۹۰۰ دایرگردید

تاریخ : ۱۳۹۱/۸/۲۸

مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) با نماینده ګان شرکتهای مخابراتی به منظور از بین بردن اختلالات درباندهای فریکونسی ۱۸۰۰ و۱۹۰۰ و استفاده خوبتر از آن جلسه را دایر نمودند.

دراین جلسه تاکید بعمل آمد که تمام شرکتهای مقیم کشور در وقت استفاده ازباندهای متذکره  مقررات ومعیارهای تخنیکی را مد نظر داشته باشند واز اختلالات که موجب بروز مشکلات برای سایتهای شبکهای همسایه وفریکانسهای مجاور و درنتیجه کاهش کیفیت خدمات مخابراتی میګردد، جلوګیری نمایند مسوولین اداره اترا به شرکتهای مخابراتی هدایت دادند تامطابق فرمان شماره ۴۵ رییس جمهور، خدمات خوبتر و بهتر مخابراتی وانترنیتی را برای هموطنان عرضه نمایند ومشکلا ت موجود دراین عرصه ازبین برداشته شود . دراین جلسه نماینده ګان شرکتهای مخابراتی در راه حل مشکلات متذکره به مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) اطمنان داد و وعده سپردند که دراین عرصه سعی وتلاش جدی مینمایند .