جلسات متعدد بمنظوربالابردن کیفیت خدمات مخابراتی دایرگردید

۲۹ سنبله ۱۳۹۱

مسوولین اداره اترا به منظوربالابردن کیفیت خدمات  مخابراتی جلسات متعدد باشرکت های مخابراتی دایرنمودند. این جلسات به منظوربهترشدن خدمات مخابراتی و به تطبیق فرمان شماره ۴۵جلالتمآب ریس جمهورکه به تاریخ ۵\۵\۱۳۹۱ صادرگردیده بود،  صورت گرفت . در جلسات متذکره مسوولین اداره اترا نتابج حاصله آن اداره از نقاط مختلف  چند ولایات  که اخراً طی یک سروی  ساحه بدست آوردبودند با شرکت های مخابراتی  مورد بحث قرار دادند.
در جلسه به شرکت ها هدایت داده شد تا در بهبود کیفیت خدمات شان اقدامات جدی روی دست گیرد. به شرکت ها الی سروی اینده در رابطه فرصت داده شد تا درمورد رسیدگی نمایند ودر غیر آن از طرف اداره درزمینه اقدامات قانونی صورت خواهند گرفت.قابل تذکراست که به منظورعملی شدن فرمان شماره ۴۵ فعالیت های ویژه از طرف اداره  در رابطه به خدمات مخابراتی  ادامه دارند.