جلسه درمورد بهبود پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی در ولایت غوردایرگردید

۲۷ سنبله ۱۳۹۱

جلسه به اشتراک مسولین اداره اترا،ریس مخابرات ولایت غور و نمایندگان شرکت های مخابراتی  درمورد پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی ولایت غور دایرگردید. در این جلسه که در اداره اترا وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی دایر گردیده بود، درمورد پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی،  مشکلات و تقاضا های مردم غور بحث همه جانبه صورت گرفت .
در این جلسه از طرف اداره اترا بالای شرکت های مخابراتی در مورد بهبود کیفیت خدمات مخابراتی تاکید صورت گرفت وهدایت داده شد تا مشکلات فوق الذکر هر چه زودتر حل  گردیده و مردم آن ولایت به خدمات مخابراتی با کیفیت به اسانی دسترسی داشته باشند.