به منظور تنظیم بهتر اعلانات عرضه خدمات شرکت های مخابراتی جلسه دایر گردید

۲۳/ اسد/ ۱۳۹۱- در جلسه ایکه به اشتراک مسئولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وزارت مخابرات و تکناولوجی معلوماتی و نماینده گان  شرکت های مخابراتی  در آن اداره تدویر یافت در مورد تنظیم بهتر اعلانات خدمات مخابراتی شرکت ها بحث صورت گرفت. د جلسه از طرف اداره اترا به نماینده گان شرکت های مخابراتی خاطر نشان گردید که بعضی شرکت های مخابراتی گاه گاهی اعلانات و اشتهارات نادرست، ناقص و یا هم بدون تطبیق نمودن محتویات آنها در محلات عامه و جاده ها و یا هم از طریق رسانه ها به نشر میسپارند.
در جلسه از جانب اداره اترا به شرکت های مخابراتی اکیدآ هدایت داده شد تا تمام اعلانات و اشتهارات شان مطابق احکام قانون و شرایط جواز بوده و محتویات آن ها وضاحت داشته باشند و توسط شرکت در عمل تطبیق گردد. د جلسه از شرکت ها خواسته شد تا اعلانات و  اشتهارات نادرست را نشر ننمایند.
درین جلسه به شرکت های مخابراتی وقت تعین گردید تا در رابطه اقدامات عملی نمایند ودر آینده در صورت ریافت تخطی ها در رابطه با متخلفین از جانب اداره برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.