استفاده از جمرهای غیر مجوز قانونی متوقف میگردد

۲۳ اسد ۱۳۹۱- در جلسه ایکه به اشتراک مسوولین اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و نماینده گان وزرات های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در ان اداره تدویر گردید، در مورد تاثیرات ناگوار جمرها بالای کیفیت خدمات مخابراتی صحبت شد و تصمیم اتخاذ گردید که تیم نظارتی اداره اترا از استفاده جمرها من بعد کنترول بعمل می اورد و جمرهای کسانیکه بدون مجوز قانونی از ان استفاده می نمایند ضبط خواهد گردید.
 در جلسه تصمیم اتخاذ گردید که در اجراآت این فعالیت ادارات مربوطه لوی څارنوالی، ریاست امنیت ملی و پولیس ملی با تیم نظارتی اداره اترا همکاری می نمایند.