افرگشای و ارزیابی ششمین پروژه دسترسی سراسری نصب و ساختمان ۲۲۰ سایت در ۱۸۵ ولسوالی ۳۴ ولایت کشور صورت گرفت

مطابق پلان کاری سال ۱۳۹۱ اداره اترا درمورد دسترسی سراسری خدمات مخابراتی به مناطق دور دست در کشور که طی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ کمیته محترم وزرا در امور مخابرات مورد تائید قرار گرفته است ششمین  پروژه دسترسی سراسری نصب و ساختمان ۲۲۰ تاور و BTS در ۱۸۵ ولسوالی ۳۴ ولایت کشور   جهت عرضه خدمات مخابراتی در ساحات روستایی ونقاط دور دست افغانستان که در ان خدمات مخابراتی هیچ وجود ندادرد و یا اینکه به سطه نازلتر قراردارد بتاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ به اعلان داوطلبی سپرده شد   که افرگشایی ان به تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۱ صورت گرفت اشتراک نمودند. که بعد از افرگشایی  و ارزیابی افرهای  واصله  از جمله ۲۲۰ سایت مورد نظر افغان تیلیکم  برنده ۱۹۵ سایت،MTN. برنده ۱۶ سایت و  افغان بیسم  برنده  ۹ سایت اعلان گردید.