پروسه ایجاد پالیسی دسترسی ازاد به فایبر نوری جریان دارد

۳اسد۱۳۹۱

- اداره تنظیم خدمات مخابراتي افغانستان جلسه ای را بمنظور جمع اوری نظریات و پشنهادات شرکت های مخابراتی ، انترنیتی و تیلفونی درباره  پالیسی دسترسی ازاد به فایبر نوری برګذار نمود.  قابل یاد اوری است که  مسوده پالیسی مذکور درنتیجه  یک پروسه  مشورتی تهیه شده  و  به شرکت های مخابراتی جهت جمع اوری نظریات و پشنهادات شان به انها قبلآ ارسال شده بود.  نتیجه نهایی پروسه متذکره بعدا ازطریق همین سایت به نشر خواهد رسید.