پرورسه صدور جوازهای خدمات انترنیتی وایمکس جریان دارد

۲۷سرطان۱۳۹۱

- به اساس فیصله  جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۹ کیمته وزیران دربخش مخابرات  پروسه صدور جوازهای خدمات انترنیتی وایمکس  اغاز گردید که  تاریخ دواطلبی  ان  به روز یکشنه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ به پایان رسید. به تعداد پنج شرکت  انترنیتی  هریک آریانا نیت سرویس ،گلوبل انتورج،ندا تلیکام، مولتی نیت ،ای او گلوبل درخواست ها و اسناد تخنیکی و مالی مربوط  ایشان را برای دریافت  جوازهای متذکره  به  اداره تنظیم  خدمات مخابراتی  وزارت  مخابرات و تکنالوژی  معلوماتی تقدیم داشته  که پروسه  ارزیابی  انها توسط نمایندگان با صلاحیت  وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،مالیه ،اقتصاد، عدلیه و تجارات  جریان  دارد. قابل یاد آوری  است که نتایج  نهایی این پروسه  از طریق  همین سایت به نشر خواهد رسید.قابل تذکر است که شرکت ها ایکه  برای  اخذ جوازهای وایمکس  درخواست نموده از جمله  ۴۳ شرکت غرض کننده موجود خدمات انترنیتی  درکشور میباشد.