جلسه درمورد دسترسی ازاد به شبکه فایبرنوری

۱۹ سرطان ۱۳۹۱

- جلسه ای به اشتراک شرکت های مخابراتی افغان تیلکام ، افغان بیسم ،اعضای بورد اداره خدمات تنظیم مخابراتی (اترا) و مشاوربانک جهانی مارک لیپتون در اداره اترا درمورد Open Access Policy to Fiber ( دسترسی ازاد به شبکه فایبر نوری ) تدویریافت. در این جلسه در رابطه به پالیسی جدید و موضوعات مربوطه تبادل نظر صورت گرفت. این جلسه بخش از پروسه مشورتی میباشد که از جانب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا بمنظور تهیه یک پالیسی کارا برای ایجاد زمینه بهتر دسترسی و استفاده از شبکه فایبرنوری برای توسط خدمات شرکت های مخابراتی به راه انداخته شده است. قابل یاداوری میباشد که پروسه مشورتی متذکره جریان دارد و معلومات درمورد نتایج نهایی آن از طریق ویب سایټ اداره در آینده نشر خواهد گردید.