توزیع فریکونسی برای خدمات موبایل برادبیند

صفحه پرسش و پاسخ

لطفأ سوالات خود را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایید.

 spectrum@atra.gov.af