اعلانات عامه

مشترک محترم !

ممکن است اشخاص فریبکار به شماره شما تماس گرفته، تقاضای ارسال کردیت نمایند. لطفا فریب همچو تماسها را نخورده، برایشان کردیت ارسال نکنید.

درصورت مواجه شدن با همچون قضایا، موضوع را از طریق شماره 999 و 998 و شماره 0202105362 با بخش سمع شکایات اداره اترا شریک نمایید.

 • جدید:  اطلاعیه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا )

   به اطلاع عموم تورید کنندگان، فروشندگان و استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی  Mobile GSM Repeater   ،Signal Booster ، کوردلس تیلفون های باند ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰و ۲۶۰۰ و جمرها  رسانیده میشود اینکه استفاده وسایل مخابراتی متذکره باعث ایجاد اذیت سگنال در آنتن های شبکه های مخابراتی کشور گردیده است ، بنآ احترامآ تقاضا میگردد تا اعتباراز نشر اطلاعیه هذآ در مورد جمع آوری وسایل تذکر یافته از دکاکین و فروشگاه های خویش اقدام لازم نمایند ، در غیر آن حین تفتیش با متخلفین برخورد قانونی صورت میگرد و آنگاه
  حق شکایت را نخواهند داشت.

  شایان ذکر است که در صورت ملاحظه هر نوع بی کیفیتی در خدمات مخابراتی قبل از اقدام به استفاده از وسایل غیر معیاری با شرکت های مخابراتی و شماره های تماس رایگان اداره اترا ۹۹۸ و ۹۹۹ تماس حاصل نمائید تا بدون تاخیر در رفع مشکل اقدام شود.

  با احترام

  اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا )

 • نظر خواهی عامه Draft Policy / Consultation Paper on Spectrum Assignment for Mobile Broadband Services

 •  (۱)هرگاه موظف شرکت مخابراتی یا شخص دیگر، سیم کارت را خلاف قانون توزیع نماید، به حبس متوسط تا دو سال ، محکوم می گردد. 

  (۲) شخصی که سیم کارت ثبت نشده و یا ثبت شده به نام دیگری را ، جهت فروش عرضه نماید، به مجازات مندرج فقره (۱) این ماده محکوم می گردد .
  (کود جزا)

   

 •  اطلاعیه اداره تنظیم خدمات مخابراتی!

  بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز، شرکت های مخابراتی و فروشندگاه سیم کارتهای شرکتهای مخابراتي رسانیده می شود که طبق شرایط مندرج در طرزالعمل ثبت و راجستریشن سیم ها، فروش ثبت و راجستریشن سیم کارتها صرف ازطریق نماینده گی های رسمی شرکتهای مخابراتی وفروشنده گان داری جوازنامه فروش سیم کارتها از اداره تنظیم خدمات مخابراتی مجاز می باشد. درصورتیکه هر شخص بدون اخذ جواز نامه از اداره اترا، سیمکارتها را به فروش برسانند در آنصورت بالای فروشنده وشرکت مخابراتی مربوطه برعلاوه وضع جریمه های نقدی پیش بینی شده در قانون تنظیم خدمات مخابراتی جهت رسیده گی جهات جرمی قضیه به مراجع عدلی وقضایی کشور معرفی میگردد آنگاه حق شکایت را ندارد.
  با احترام
  اداره تنظیم خدمات مخابراتی

   

 •  اداره تنظیم خدمات مخابراتی جوازهای عرضه خدمات USSD, IVR, SMS شرکت افغانستان هولدنگ گروپ را لغو می نماید. بنآ اشخاص حقیقی و حکمی با شرکت های مذکور باقی داری داشته باشد میتواند طی دو هفته اعتبار از نشر اعلان با اسناد خویش به اداره تنظیم خدمات مخابراتی مقیم تعمیر هژده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مراجعه نماید.

نظر   خواهی در مورد کیفیت خدمات 3G قرار ذیل است... بیشتر>>

 

           از تمام رادیو تلویزیونها تقاضا بعمل می آید تا نظریات و پیشنهادات خویش را در مورد مسوده مقرره تلویزیون دیجیتل الی ۲۷ ثور ۱۳۹۵ به اداره اترا بسپارند.


سایر موضوعات مربوطه: