پوشش خدمات مخابراتی (۲۰۱۲)

نقشه عمومی پوشش مخابرات(اخر ماه دسمبر 2012 )
پوشش مخابراتی افغان بیسیم
پوشش مخابراتی روشن
پوشش مخابراتی ام تی ان
پوشش مخابراتی اتصالات
پوشش مخابراتی افغان تلی کام
پوشش مخابراتی وصل تلی کام
پوشش خدمات 3G

 

نقشه عمومی پوشش مخابرات ( آخر ماه سپتمبر2012)
پوشش مخابراتی افغان بیسیم
پوشش مخابراتی روشن
پوشش مخابراتی ام تی ان
پوشش مخابراتی اتصالات
پوشش مخابراتی افغان تلی کام
پوشش مخابراتی وصل تلی کام

 

نقشه عمومی پوشش مخابرات (آخر ماه جون 2012)
پوشش مخابراتی افغان بیسیم
پوشش مخابراتی روشن
پوشش مخابراتی ام تی ان
پوشش مخابراتی اتصالات
پوشش مخابراتی افغان تلی کام
پوشش مخابراتی وصل تلی کام
 

نقشه عمومی پوشش مخابرات (آخر ماه مارچ 2012)
پوشش مخابراتی افغان بیسیم
پوشش مخابراتی روشن
پوشش مخابراتی ام تی ان
پوشش مخابراتی اتصالات
پوشش مخابراتی افغان تلی کام
پوشش مخابراتی وصل تلی کام

سایر موضوعات مربوطه: