تنظیم امور شکایات

سمع شکایات اداره اترا:

بخش ســــــــــــمع شــــکایات  اداره تنظیم خدمات مخابراتی به منظور تطبیق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، شرایط جواز های صادر شده، طرزالعمل ها و مقرره ها در راستای  حمایت از مشترکین مخابراتی در چوکات ریاست امور حقوقی و جواز اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اتـــــرا ) فعالیت می نماید.

 طریقه های ثبت شکایات:

استفاده کننده گان خدمات مخابراتی و انترنتی می توانند در اوقات رسمی از طریق تماس به شماره های 999 و 998 ، عریضه، مکتوب، پورتل آنلاین و یا ارسال ایمیل به اداره اترا، شکایات خویش را ثبت نمایند

 پروسه ثبت شکایات:

استفاده کنندگان خدمات مخابراتی و انترنتی برای ثبت و رسیدگی به شکایات خویش، باید معلومات کافی و دقیق در مورد شکایت شان به سمع شکایات اداره اترا ارایه نمایند تا بر اساس  معلومات دقیق شاکی، شکایت ابتدا توسط آمریت سمع شکایات مورد ارزیابی قرار گرفته و برای رسیدگی به آنها از جانب شرکت های ارایه کننده خدمات اقدام گردد.

 پورتل آنلاین و پروسه رسیدگی به شکایات:

اداره اترا به منظور ایجاد سهولت در ثبت شکایات و رسیدگی به موقع و عاجل، پورتل آنلاین ثبت و رسیدگی به شکایات را ایجاد کرده است.

هرشکایت که در این پورتل در قالب یک فورمه ثبت می شود، یک شماره منحصر به فرد دارد. شکایات بطور آنلاین ثبت و بطور همزمان در دسترس شرکت مخابراتی مربوطه قرار داده می شود.

شرکت های مخابراتی در قبال هرکدام از شکایات ثبت شده، اقدامات لازم را انجام داده که بطور همزمان از طریق پورتل، به سمع شکایات اداره اترا اطلاع داده می شود.

اقدامات شرکت های مخابراتی توسط موظفین سمع شکایات مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن از طریق تماس شماره 999  به شاکی اطلاع داده می شود.

 ثبت شکایت از طریق پورتل آنلاین:

مشترکین خدمات مخابراتی علاوه بر تماس به شماره های ثبت شکایات، خودشان می توانند بطور مستقیم از طریق ویب سایت اداره اترا (https://www.complaints-atra.gov.af) شکایات خویش را ثبت نموده و از طریق شماره انحصاری فورمه ثبت شکایات، شکایت خویش را تعقیب و از اجراآت صورت گرفته در مورد شکایت خویش اطمینان حاصل نمایند.

چه کسانی می توانند به سمع شکایات اداره اترا شکایت نمایند؟

در صورتی که مشترکین خدمات مخابراتی و انترنتی با مشکل خدماتی مواجه شوند، ابتدا باید مشکل خویش را از طریق خدمات مشتریان شرکت مخابراتی مربوطه رفع نمایند. شرکت های مخابراتی براساس شرایط جواز، مکلف به ایجاد مراکز خدمات مشتریان و رسیدگی به مشکل مشترکین خویش می باشند. در صورتی که شرکت مخابراتی به مشکل مشترک رسیدگی ننماید و یا مشترک نتواند به خدمات مشتریان شرکتهای مخابراتی دسترسی پیدا نماید، می تواند شکایت خویش را از طریقه های فوق الذکر به سمع شکایات اداره اترا ثبت نماید.

اجراآت سمع شکایات اداره اترا در قبال قضایا و شکایات مشترکین خدمات مخابراتی (ربع چهارم سال مالی 1398)

مجموع تماس ها

به سمع شکایات

شکایات از طریق

عرایض و مکاتیب

شکایاتی که در مرحله اول

رسیدگی شده است

شکایات تلفنی

ثبت شده

شکایات رسیدگی

شده

شکایات تحت

رسیدگی

17221 70 9500 647 505+70 142