تدابیر حمایوی

تدابیر حمایوی:

 حمایت های قانونی :

شرکت های مخابراتی مکلفیت دارند مطابق احکام قانون تنظیم خدامات مخابراتی با در نظرداشت تمام شرایط مندرج قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، جواز ،جوازنامه و طرزالعمل های جداگانه پیشبینی شده
 خدمات مخابراتی را به مشترکین مربوطه عرضه مینمایند. درینجا میتوانیم از حمایت های مندرج قانون تنظیم خدمات مخابراتی ذیلاً یاد آوری نمایم:
•    آپریتران یا عرضه کننده گان باید خدمات با کیفیت را به استفاده کننده گان عرضه نمایند.
•    آپریتران یا عرضه کننده گان نمیتوانند مخابره های استفاده کننده گان را تغیر و یا تعدیل نمایند.
•    اداره میتواند به منظور دریافت و تشخیص موقعیت  منبع مخابره های تهدید کننده ، توهین کننده و غیر قانونی ، آپریتران یا عرضه کننده گان را جهت کنترول مخابره استفاده کننده مکلف سازد.
•    اداره میتواند هر نوع اقدام لازم را جهت تأمین مصؤنیت عامه از ناحیه مخابره های تهدید کننده ، توهین کننده و غیر قانونی بر طبق احکام این قانون اتخاذ نموده و در صورت ضرورت آنرا به سایر ادارات ذیصلاح جهت اقدامات بعدی ارجاع نماید.
•    آپریتران یا عرضه کننده گان مکلف است معلومات مشخص استفاده کننده به خصوص معلومات مربوط به سیستم بلنگ را در صورت که به اساس احکام این قانون یا سایر قوانین برای مدت معین ضرورت داشته باشد حفظ و نگهداری نماید.
•    آپریتر یا عرضه کننده مکلف است ، معلومات استفاده کننده را در صورت ضرورت طور دقیق ترتیب و ارائه نماید.
•    استفاده کننده میتواند اسناد ثبت شده خویش را در دفتر آپریتر یا عرضه کننده غرض فراهم  شدن قناعت خویش مشاهده نماید.
 

سایر موضوعات مربوطه: