پروژه های تطبیق شده

 

 

پروژه های دسترسی سراسری، زیربناها و خدمات مخابراتی تمویل شده از بودجه انکشافی مخابرات (TDF)

لیست کتگوری شده پروژه های دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی از آغاز برنامه TDF
شماره اسم کتگوری پروژه (اسم پروژه) مرجع تطبیق کننده سال شروع/ آغاز سال ختم خدمات شامل سکتور مربوطه تعداد مستفدین پروژه محل تطبیق پروژه ملی/ ولایات
1 اتصال فایبر نوری به 32 شفاخانه های کشور اترا/وزارت صحت عامه

1398

 

1400 انصال نمودن شفاخانه ها به شبکه فایبر نوری صحت عامه دوکتوران 32 شفاخانه 34 ولایت کشور
  وصل 62 ولسوالی به فایبر نوری اترا / ارگان های محلی 1398 1400 وصل نموده ریاستهای ولایتی به شبکه فایبر نوری ارگان های محلی دسترسی کارمندان اداره ارگان های محلی به تکنالوژی 34 ولایت کشور
2 نصب سایت های مخابراتی در ساحات روستائی که از خدمات مخابراتی محروم بوده و یا خدمات در آن ساحات محدود میباشد اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) 1398 1400 نصب و اعمار سایت های مخابراتی جهت دسترسی مردم به خدمات مخابراتی مخابرات حدود 1,600,000 نفوس کشور با تطبیق پروژه ها دسترسی سراسری تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته است 34 ولایت کشور
3 اتصال فایبر نوری به 42 پوهنتون و کمپس اترا / وزارت تحصیلات عالی 1394 1399 اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت  از ان طریق تحصیلات عالی تمام محصلین پوهنتون های دولتی بیش از 50000 34 ولایات کشور
4 ایجاد IT LAB  در 12 پوهنتون کشور اترا / وزارت تحصیلات عالی 1394 1399 ایجاد نمودن ای تی لب جهت تدریس برای محصلین تحصیلات عالی محصلین 12 پوهنځی در حدود 2000 محصلین 10 ولایت
5 ایجاد شبکه وای فای زون برای پوهنتون های پولتخنیک و طبی کابل اترا / وزارت تحصیلات عالی 1398 1399 ارایه خدمات انترنت تحصیلات عالی محصلین پوهنتون های پولتخنیک و طبی کابل کابل
6 ارایه خدمات انترنت به 50 پوهنتون و کمپس  های پوهنتون های دولتی اترا / وزارت تحصیلات عالی 1394 1400 ارایه خدمات انترنت تحصیلات عالی محصلین تمام پوهنتون های دولتی بیش از 50000 34 ولایات کشور
7 انترانت 5 پوهنتون اترا / وزارت تحصیلات عالی 1394 1400 اتصال ذات البینی پوهنتون ها تحصیلات عالی محصلین 5 پوهنتون بیش از 10000 5 ولایات
8 اتصال پوهتنون ها به شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب اسیا TEIN -4 اترا / وزارت تحصیلات عالی 1395 1400 اتصال 9 پوهنتون به شبکه TEIN -4 تحصیلات عالی محصلین 9 پوهنتون بیش از 10000 8 ولایت
9 تمدید لیزد لاین اترا / وزارت تحصیلات عالی 1396 1400 ارایه STM1 انترنت تحصیلات عالی محصلین 9 پوهنتون بیش از 10000 8 ولایت
10 ایحاد شبکه نتورک داخلی پوهنتون استاد ربانی اترا / وزارت تحصیلات عالی 1398 1399 تمدید شبکه نتورک داخلی تحصیلات عالی محصلین پوهنتون شهید استاد ربانی کابل
11 ایجاد ای تی لب در 112 باب مکتب اترا /معارف 1393 1397 ایجاد نمودن ای تی لب جهت تدریس برای متعلمین معارف محصلین 112 مکتب 34 ولایات کشور
12 23 مکتب به شبکه فایبر نوری وصل گردیده است اترا/معارف 1394 1395 وصل نمودن مکاتب به شبکه فایبر نوری معارف محصلین 23 مکاتب 8 ولایات
13 اتصال نمودن مرکز ساینس و رادیو تلویزیون معارف به شبکه فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت از ان طریق اترا/معارف 1395 1399 اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت  از ان طریق معارف کارمندان مرکز ساینس و رادیو تلویزیون معارف کابل
14 تهیه 3D VIDEOS  به 9 باب مکتب اترا /معارف 1393 1395 تبدیل نمودن نصاب تعلیمی به شکل تصویری معارف متعلمین 9 باب مکتب کابل
15 تهیه 7000 پایه لپ تاپ برای 700 باب مکتب اترا/مخابرات/معارف/ تدارکات ملی /ریاست انکشاف ملی 1399 1400 تهیه نمودن 7000 لپ تاپ برای محصلین 700 مکتب کشور معارف 7000 متعلمین 34 ولایات کشور
16 اتصال فایبر نوری به 160 باب مکتب اترا/مخابرات /معارف 1399 1400 اتصال فایبر نوری به 160 باب مکتب معارف استادان 160 باب مکتب 34 ولایات کشور
17 اتصال 500 باب مکتب از طریق پواینت تو پواینت اترا/مخابرات/معارف 1399 1400 اتصال 500 باب مکتب به انترنت از طریق پواینت تو پواینت معارف استادان و محصلین 500 باب مکتب 34 ولایات کشور
18 تهیه خدمات تیلی میدسن برای سه شفاخانه و ایجاد پلات فارم مرکزی وزارت صحت عامه اترا/وزارت صحت عامه 1398 1399 ایجاد شبکه تداوی از راه دور صحت عامه مراجعین شفاخانه های ( سمنگان، پکتیکا ، جمهوریت کابل ) کابل و 3 ولایت
19 اتصال فایبر نوری به 25 ریستهای ولایتی صحت عامه اترا/وزارت صحت عامه 1398 1400 اتصال نمودن ریاستهای ولایتی به شبکه فایبر نوری صحت عامه 25 ولایات 25 ولایات
20 تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای 62 ولسوالی به فاسیبر نوری وصل گردیده است اترا / ارگان های محل 1398 1399 تسریع روند حکومتداری الکترونیکی ارگان های محل مامورین 62 ولسوالی 34 ولایت کشور
21 ایچاد IT LAB برای 16 باب مساجد اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف 1398 1400 ایجاد IT LAB  در مساجد مربوط وزارت ارشاد حج و اوقاف وزارت ارشاد حج و اوقاف دسترسی  مردم با تکنالوژی در مساجد کابل
22 تهیه سیستم کنفراس های دیجیتالی اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف 1398 1400 تهیه سیستم کنفراس های دیجیتالی وزارت ارشاد حج و اوقاف دسترسی کارمندان و ریاستهای وزارت ارشاد حج و اوقاف به سیستم کانفرانس های دیجیتالی کابل
23 تهیه کتابخانه دیجیتالی اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف 1398 1400 تهیه کتابخانه دیجیتالی وزارت ارشاد حج و اوقاف دسترسی کارمندان و ریاستهای وزارت ارشاد حج و اوقاف به سیستم کانفرانس های دیجیتالی کابل
24 تهیه خدمات انترنت اترا/ اکادمی علوم 1398 1400 تهیه خدمات انترنت برای ریاستهای اداره محترم اکادمی علوم اکادمی علوم دسترسی کارمندان اداره اکادمی علوم به انترنت کابل
25 تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداره محترم اکادمی علوم اترا/ اکادمی علوم 1398 1400 تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداری محترم اکادمی علوم اکادمی علوم با تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداره اکادمی علوم بیشتر کارمندان آن اداره محترم از تکنالوژی مستفید خواهند شد کابل
26 تهیه 6 قلم وصایل تکنالوژی معلوماتی به اکادمی علوم اترا/ اکادمی علوم 1398 1400 تهیه 6 قلم وصایل تکنالوژی معلوماتی به اکادمی علوم اکادمی علوم دسترسی کارمندان و ریاستهای اکادمی علوم به تکنالوژی کابل
27 تهیه شش قلم وسایل PABX  و کمره های امنیتی اترا / اکادمی علوم 1398 1399 تهیه شش قلم وسایل PABX  و کمره های امنیتی اکادمی علوم کارمندان مرکزی اداره کابل
28 تدارک 20 پایه کمپیوتر لب تاب، 14 پایه پرنتر، 110 پایه UPS و وسایل تکنالوژی اترا/ اکادمی علوم 1398 1400 تدارک 20 پایه کمپیوتر لب تاب، 14 پایه پرنتر، 110 پایه UPS و وسایل تکنالوژی کادمی علوم دسترسی کارمندان و ریاستهای اکادمی علوم به تکنالوژی کابل
29 تهیه نتورک داخلی برای 33 ریاستهای ولایتی اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات 1398 1400 تهیه نتورک داخلی برای 33 ریاستهای ولایتی اداره ملی احصائیه و معلومات دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی 34 ولایت کشور
30 وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات 1398 1400 وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده اداره ملی احصائیه و معلومات دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی کابل
31 تهیه وسایل IT LAB  و کمپیوتر ها برای مرکز تحقیق و نو اوری اترا /اداره ملی احصایه 1398 1399 وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده اداره ملی احصائیه و معلومات دسترسی کارمندان ریاست تحقیق و نو ا وری کابل
32 تمویل پروژه حفظ و مراقبت سیستم تذکره های الکترونیکی و خریداری دو پایه پرنتر جاپ تذکره الکترونیکی اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات 1399 1400 تمویل پروژه حفظ و مراقبت سیستم تذکره های الکترونیکی و خریداری دو پایه پرنتر جاپ تذکره الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات حفظ و مراقبت سیستم تذکره ها کابل
33 شبکه سازی دفتر مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات 1398 1400 شبکه سازی دفتر مرکزی اداره مالی احصائیه و معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی کابل
34 به تعداد 15 پسته خانه های شهری به فایبر نوری اترا/ وزارت مخابرات 1398 1400 به تعداد 15 پسته خانه های شهری به فایبر نوری وزارت مخابرات وصل سازی ریاستهای ریاست پست وزارت مخابرات به تکنالوجی کابل
35 اتصال فایبر نوری به 25 پسته خان اترا/ وزارت مخابرات 1398 1400 اتصال فایبر نوری به 25 پسته خان  وزارت مخابرات صل سازی 25 پسته خانه به فایبر نوری کابل
36 وسایل پاور روم معنیت گمرکات و عواید وزارت مالیه اترا/ وزارت مخابرات 1398 1400 وسایل پاور روم معنیت گمرکات و عواید وزارت مالیه  وزارت مالیه دسترسی کارمندان وزارت مالیه به  تکنالوژی کابل
37 وصل سازی حوزه های مالیاتی وزارت مالیه به فایبر نوری اترا / وزارت مالیه 1398 1400 وصل سازی حوزه های مالیاتی وزارت مالیه به فایبر نوری  وزارت مالیه به تعداد 32 حوزه های مالیاتی به شبکه فایبر نوری وصل گردیده است کابل
38 اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت اترا / وزارت مالیه 1398 1400 اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت وزارت مالیه اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت کابل
39 تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه اترا / وزارت مالیه 1398 1400 تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه  وزارت مالیه تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه کابل
40 وصل سازی 11 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری اترا/ وزارت انرژی و آب 1398 1400 وصل سازی 8 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری  وزارت انرژی و آب وصل سازی 8 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری کابل
41 دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری اترا/ وزارت اطلاعات و فرهنگ 1398 1400 دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری  وزارت اطلاعات و فرهنگ دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری کابل
42 دیجیتل سازی کتابخانه عامه اترا/اطلاعات و فرهنگ 1398 1399 دیجیتل سازی کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ دیجیتل سازی کتابخانه عامه کابل
43 تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای معینیت جوانان اترا/اطلاعات و فرهنگ 1398 1399 حکومتداری الکترنیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومتداری الکترونیکی کابل
44 مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اترا/ وزارت اطلاعات و فرهنگ 1398 1400 مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ کابل
45 ایجاد IT LAB  و نو وسازی سرور روم وزارت امور زنان اترا/وزارت امور زنان 1398 1399 ارتقا ظرفیت وزارت امور زنان حکومتداری الکترونیکی کابل
46 اتصال فیبر نوری به ریاست امور زنان ولایت کابل اترا/وزارت امور زنان 1397 1398 ارایه خدمات انترنت ریاست امور زنان کابل حکومتداری الکترونیکی کابل
47 تهیه سیستم کمره های امنیتی اترا/ وزارت امور زنان 1398 1400 تهیه سیستم کمره های امنیتی  وزارت امور زنان مامورین وزارت امور زنان کابل
48 فراهم سازی میز و چوکی برای 44 انستیتوت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ترا/ اداره تعلیمات تخنکی و مسلکی 1398 1400 فراهم سازی میز و چوکی برای 14 انستیتوت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اداره تعلیمات تخنکی و مسلکی متعلمین 44 انستتیوت 34 ولایات کشور
49 تصال فایبر نوری به هشت ریاستهای ولایتی وزارت شهر سازی و اراضی اترا/ وزارت شهرسازی 1398 1399 اتصال نمودن فایبر نوری وزارت شهر سازی حکومتداری الکترونیکی 8 ولایات
50 تهیه وسایل کال سنتر و مخابره های واکی تاکی  به لوی سارنوالی اترا/ اداره لوی سارنوالی 1398 1399 فعال سازی خدمات مراجعین و ارتباط دوامدار لوی سارنوالی حکومتداری الکترونیکی کابل
51 تهیه سیستم مانیتورنگ فریکونسی اترا 1399 1400 نظارت بر توزیع فریکونسی اترا نظارت فریکونس کابل
52 تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای معاونیت دوم ریاست جمهوری اترا/ معاونیت دوم ریاست جمهوری 1398 1399 ارتقا ظرفیت معاونیت دوم ریاست جمهوری مامورین معاونیت دوم ریاست حمهوری کابل
53 تهیه وسایل تکنالوژِی معلوماتی برای تصدی فارمسی اترا/ تصدی فارمسی 1398 1399 مدرن سازی عرضه خدمات تصدی فارمسی مامورین تصدی فارمسی کابل
54 ایجاد کال سنتر برای وزارت شهدا و معلولین اترا/ وزارت شهدا و معلولین 1398 1399 ارایه خدمات به مراجعین وزارت شهدا و معلولین ورثه شهدا و معلولین کابل
55 تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی به اداره انرژی اتمی اترا/ اداره انرژی اتمی 1398 1399 مامورین اداره انرژی اتمی اداره انرژی اتمی مامورین اداره انرژی اتمی کابل