پروژه های تطبیق شده

لست سایت های مخابراتی  (تاور و BTS) پروژه 1 الی 7 ریاست  دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده ا ند
لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 1 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند

 

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروژه
1 بدخشان یاورزن بالا افغان بیسیم 02-ِDec-2010 1st RTD Project
2 بدخشان کوف آب افغان بیسیم  08-Aug-2010 1st RTD Project
3 دایکندی بندر افغان بیسیم 18-Jul-2010 1st RTD Project
4 دایکندی خدیر افغان بیسیم 29-Jan-2010 1st RTD Project
5 دایکندی کیتی افغان بیسیم 20-Nov-2009 1st RTD Project
6 دایکندی اشترلی افغان بیسیم  03-Jan-2010 1st RTD Project
7 دایکندی سنگ تخت بندر افغان بیسیم 18-Jul-2010 1st RTD Project
8 نورستان وامه افغان بیسیم  10-Jan-2010 1st RTD Project
9 نورستان ننگلام افغان بیسیم 12-Nov-2010 1st RTD Project

 لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 2 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبرپروژه
1 کنر دانگام افغان بیسیم 21-May-2010 2nd RTD Project
2 کنر نارۍ افغان بیسیم 04-May-2010 2nd RTD Project
3 پکتیا احمد خیل افغان بیسیم 12-April-2010 2nd RTD Project
4 پکتیا جانی خیل افغان بیسیم 14-June-2010 2nd RTD Project
5 پکتیا وازه زدران افغان بیسیم 03-April-2010 2nd RTD Project
6 بدخشان شهدآ افغان بیسیم 18-March-2010 2nd RTD Project
7 بدخشان ارغنجخوا افغان بیسیم 02-Oct-2010 2nd RTD Project
8 بدخشان یمګان افغان بیسیم 25-Feb-2010 2nd RTD Project
9 بدخشان تگاب افغان بیسیم 07-July-2010 2nd RTD Project
10 ارزگان چوره افغان بیسیم 26-April-2011 2nd RTD Project

لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 3 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردید اند

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروژه
1 ننگرهار پچیراگام افغان بیسیم 02-May-2011 3rd RTD Project
2 ننگرهار سپین غر افغان بیسیم 03-Feb-2012 3rd RTD Project
3 نورستان دو آب افغان بیسیم 28-Apr-2011 3rd RTD Project
4 نورستان نورگرام افغان بیسیم 28-Oct-2011 3rd RTD Project
5 نورستان دره تیتین افغان بیسیم 02-Nov-2011 3rd RTD Project
6 نورستان دره کولیتین افغان بیسیم 21-Nov-2011 3rd RTD Project
7 نورستان دره کانتیوا- اسپیت کلی افغان بیسیم 26-May-2012 3rd RTD Project
8 لغمان اتوک- دولت شاه افغان بیسیم 05-June-2011 3rd RTD Project
9 لغمان فراجغان- دولت شاه افغان بیسیم 15-Jan-2012 3rd RTD Project
10 لغمان سیلاب علینگار افغان بیسیم 14-Dec-2011 3rd RTD Project
11 بدخشان راغستان افغان بیسیم 27-June-2011 3rd RTD Project
12 بدخشان یفتل سفلی افغان بیسیم 29-May-2011 3rd RTD Project
13 بدخشان یاوان افغان بیسیم  23-Nov-2011 3rd RTD Project
14 سرپل بلخاب ۱ افغان بیسیم 11-May-2011 3rd RTD Project
15 سرپل بلخاب ۲ افغان بیسیم 11-May-2011 3rd RTD Project
16 هلمند گرم سیر ۱ افغان بیسیم 20-May-2011 3rd RTD Project
17 هلمند گرم سیر۲ افغان بیسیم 02-June-2011 3rd RTD Project
18 تخار نمک آب افغان بیسیم 13-June-2011 3rd RTD Project
19 بغلان ده صلاح افغان بیسیم 24-June-2011 3rd RTD Project
20 بغلان پل حصار افغان بیسیم 30-June-2011 3rd RTD Project
21 بغلان سالنگ شمالی افغان بیسیم 10-Aug-2011 3rd RTD Project
22 بغلان غارو افغان بیسیم 22-Dec-2011 3rd RTD Project
23  میدان وردگ حصه اول بهسود افغان بیسیم 24-June-2011 3rd RTD Project
24

میدان وردگ

حصه دوم بهسود افغان بیسیم 29-Dec-2011 3rd RTD Project
25 فراه بالا بلوک افغان بیسیم 30-May-2011 3rd RTD Project
26 فراه شیپ کوه افغان بیسیم 01-July-2011 3rd RTD Project
27 فراه آنار دره افغان بیسیم 23-Oct-2011 3rd RTD Project
28 فراه قلعه کاه پشت کوه افغان بیسیم 01-July-2011 3rd RTD Project
29 فراه دلآرام افغان بیسیم 12-Jan-2012 3rd RTD Project
30 کندهار معروف افغان بیسیم 15-March-2012 3rd RTD Project
31 پنجشیر دره افغان تلی کام  17-April-2011 3rd RTD Project
32 پنجشیر پریان افغان تلی کام 17-Jan-2012 3rd RTD Project
33 فریاب قرغان روشن 30-May-2011 3rd RTD Project
34 کاپیسا کوه صافی روشن 15-June-2011 3rd RTD Project
35 بلخ زاری روشن 24-Aug-2011 3rd RTD Project
36 کابل ماهیپر روشن 08-May-2012 3rd RTD Project
37 جوزجان قوش تیپه اتصالات 14-April-2011 3rd RTD Project
38   دولتیار اتصالات 11-Nov-2012 3rd RTD Project
39   لعل سرجنگل اتصالات 20-Dec-2012 3rd RTD Project
40   لعل سرجنگل اتصالات 11-Nov-2012 3rd RTD Project
41   لعل سرجنگل اتصالات 11-Nov-2012 3rd RTD Project

لست سایت های مخابراتی ( تاور و BTS ) پروژه 4 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند
 

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروزه
1 بغلان جلگه افغان بیسیم 16-Dec-2011 4th RTD Project
2 کنر مروره ام تی ان  01-Jan-2012 4th RTD Project
3 بدخشان شغنان ام تی ان 02-May-2012 4th RTD Project
4 غزنی مالستان- شیرداغ ام تی ان 19-Sep-2012 4th RTD Project


لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 5 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند
 

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروژه
1 بغلان جلگه ۲ افغان بیسیم 10-Oct-2012 5th RTD Project
2 کندز  امام صاحب- خان آباد افغان بیسیم  07-Oct-2012 5th RTD Project
3 کندز امام صاحب- گورگری افغان بیسیم 08-Oct-2012 5th RTD Project
4 هلمند گرشک افغن بیسیم 18-July-2013 5th RTD Project
5 کندز امام افغان بیسیم 29-Apr-2013 5th RTD Project
6 بلخ زاری ام تی ان 03-July-2012 5th RTD Project
7 خوست تنۍ ام تی ان 30-Aug-2012 5th RTD Project
8 بادغیس آب کمری اتصالات  03-Jan-2012 5th RTD Project
9 جوزجان خان آقا اتصالات 28-May-2012 5th RTD Project
10 جوزجان فیض آباد اتصالات  28-May-2012 5th RTD Project
11 کاپیسا دره ازبین اتصالات 01-July-2012 5th RTD Project
12 پنجشیر دره- شتل دره اتصالات 20-Sep-2012 5th RTD Project
13 دایکندی شهر ستان ام تی ان 11-Nov-2012 5th RTD Project
14 دایکندی میرامور ام تی ان  8-Nov-2012 5th RTD Project
15 خوست شمل ام تی ان 20/11/2012 5th RTD Project
16 فیض اباد   ام تی ان  2/Dec/2012 5th RTD Project
17 لغمان دولت شاه ام تی ان  12-Jan-2013 5th RTD Project
18 بامیان پنجاب ام تی ان 6-Dec-2012 5th RTD Project
19 بدخشان شیخی ام تی ان 3-Aug-2013 5th RTD Project
20 خوست سپیره ځدران ام تی ان 17-Sep-2013 5th RTD Project
21 بدخشان کوهستان ام تی ان 5-Nov-2013 5th RTD Project
22 بدخشان دروازه بالا ام تی ان 28-Dec-2013 5th RTD Project
23 بدخشان دروازه پاین ام تی ان 28-Dec-2013 5th RTD Project
24 لغمان فرشغان ام تی ان 25-Dec-2013 5th RTD Project
25 پنجشیر دره ام تی ان 24-Oct-2013 5th RTD Project
26 بادغیس   روشن  29-Sep-2012 5th RTD Project
27 بامیان   روشن   1-Oct-2012 5th RTD Project
28 پروان   روشن  7-Oct-2012 5th RTD Project


لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 6 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند
 

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروژه
1 کابل خاک جبار ام تی ان 15-May-2013 6th RTD Project
2 غزنی جاغوری ام تی ان 15-May-2013 6th RTD Project
3 پکتیا څمکنی افغان بیسیم 26-May-2013 6th RTD Project
4 پکتیا جانی خیل افغان بیسیم 27-May-2013 6th RTD Project
5 خوست اسمعیل خیل ام تی ان 6-June-2013 6th RTD Project
6 ننگرهار خوګیانی ام تی ان 28-July-2013 6th RTD Project
7 سمنگان دره صوف بالا ام تی ان 7-Oct-2013 6th RTD Project
8 سمنگان خرم سرباغ ام تی ان 10-Oct-2013 6th RTD Project
9 کندهار سپین بولدک امی تی ان 17-Nov-2013 6th RTD Project
10 ننگرهار دور بابا ام تی ان 4-Dec-2013 6th RTD Project
11 لغمان الشنگ ام تی ان 29-July-2013 6th RTD Project


لست سایت های مخابراتی (تاور و BTS) پروژه 7 ریاست دسترسی سراسری اداره اترا که الی تاریخ 29 دسمبر سال 2013 فعال گردیده اند
 

شماره. ولایت ولسوالی شرکت برنده تاریخ آغاز فعالیت سایت نمبر پروژه
1 بدخشان شهدا افغان بیسیم (                                      ) 7th RTD Project
2 بدخشان یفتل پاین افغان بیسیم (                                      ) 7th RTD Project

 

سایر موضوعات مربوطه: