اعلانات داطلبی پروژه ها

۴-حمل-۱۳۹۳
اعلان داوطلبی نصب و اعمار 273  تاور و BTS در 200 ولسوالی 34 ولایت کشور

اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظردارد نصب و ساختمان " 273 تاور و BTS" را با استفاده از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی (TDF) در 200 ولسوالی 34 ولایت کشور از طریق پروسه داوطلبی مقید تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد. شرکت های مخابراتی دارنده جواز خدمات مخابراتی که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند میتوانند RFP و سایر معلومات مورد نظر را از ریاست دسترسی سراسری اداره اترا درمنزل پانزدهم تعمیر هجده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعتبار از تاریخ نشر این اعلان الی 21 روز بدست آورند.

۳-ثور-۱۳۹۲
اعلان داوطلبی نصب واعمار 212
تاور و BTS  در 157 ولسوالی 34 ولایت کشور

اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد نصب و ساختمان "212 تاور و BTS" را با استفاده از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی(TDF)  در 157 ولسوالی 34 ولایت کشور از طریق پروسه داوطلبی مقید تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد. شرکت های مخابراتی دارنده جواز خدمات مخابراتی که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند میتوانند RFP و سایر معلومات مورد نظر را از ریاست دسترسی سراسری اداره اترا درمنزل پانزدهم تعمیر هجده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعتبار از تاریخ نشر این اعلان الی 30 روز بدست آورند.


 -:۱۱/۴/۱۳۹۱

اعلان داوطلبی نصب واعمار  ۱۰۰۰ پایه Local Public Telephone (LPT) یعنی (PCO) در ۱۰۰۰  قریه 34 ولایت کشور

اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظردارد تا با استفاده از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی ۱۰۰۰ پایه“LPT” در هزار(۱۰۰۰) قریه مربوط به34 ولایت کشور از طریق پروسه داوطلبی مقید فعال نماید.

شرکت های مخابراتی دارنده جواز خدمات مخابراتی که خواهیش قرارداد آنرا داشته باشند میتوانند RFP و سایر معلومات مورد نظر را از ریاست دسترسی سراسری اداره اترا واقع منزل پانزدهم تعمیر هجده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعتبار از تاریخ نشر این اعلان الی 21 روز اخذ نمایند.

June 10  2012
اعلان داوطلبی نصب واعمار 200 تاور وBTS در 174 ولسوالی 31 ولایت کشور

اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظردارد خدمات مخابراتی "200 تاور و BTS" را با استفاده از
بودجه انکشاف خدمات مخابراتی(TDF) در 174 ولسوالی 34 ولایت کشور از طریق پروسه داوطلبی مقید تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظردارد خدمات مخابراتی "200 تاور و BTS" را با استفاده از بودجه انکشاف خدمات مخابراتی(TDF)  در 174 ولسوالی 34 ولایت کشور از طریق پروسه داوطلبی مقید تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد. شرکت های مخابراتی دارنده جواز خدمات مخابراتی که خواهیش قرارداد آنرا داشته باشند میتوانند RFP و سایر معلومات مورد نظر را از ریاست دسترسی سراسری اداره اترا واقع منزل پانزدهم تعمیر هجده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعتبار از تاریخ نشر این اعلان الی 21 روز اخذ نمایند.


سایر موضوعات مربوطه: