تمدید، مودیفای، فسخ و صدور جوازنام های فریکونسی

راپور اجراات بخض های مختلف دیپارتمنت منجمنت طیف اداره اترا طی ربع اول سال ۱۳۹۷

پلان کاری ربع اجراات تطبیق پلان ربع
تمدید جواز نامه های فریکونسی بتعداد (۵۷۶) جواز نامه فریکونسی در دیتابیس تمدید گردیده است
مودیفای جواز نامه فریکونسی بتعداد (۱۵) جواز نامه فریکونسی مودیفای گردیده است
فسخ جواز نامه های فریکونسی بتعداد (۴) جواز نامه فریکونسی از دیتابیس فسخ و اطلاع آن به مرجع مربوطه
صدور جواز نامه های جدید فریکونسی بتعداد (۷۶۳) جواز نامه جدید فریکونسی در بخش های مختلف صادر گردیده است