باند فریکونسی 3G

باند فریکونسی 3G

باند فریکونسی نسل سوم خدمات مبایل (3G) در افغانستان

محدوده فریکونسی
Up Link Down Link
1920 MHz 1980 MHz 2110 MHz 2170 MHz


سایر موضوعات مربوطه: