باند فریکونسی 3G

باند فریکونسی نسل سوم خدمات مبایل (3G) در افغانستان

محدوده فریکونسی
Up Link Down Link
1920 MHz 1980 MHz 2110 MHz 2170 MHz


سایر موضوعات مربوطه: