فریکونسی های تلویزیونی

تمام تخصیصات  فریکونسی خدمات نشراتی در افغانستان مطابق با تخصیص بین المللی فریکونسی نشراتی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای منطقه صورت میگیرد.
بندهای فریکونسی نشرات تلویزیونی در قلمرو افغانستان:

باند فریکونسی (MHz) چینل ها باند فرعی
47  -  68 2,3,4 (47-54) (54-61) (61-68)
174  -  223 5,6,7,8,9,10,11,12 (174 - 230)
470  -  703.25

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48,49,50

470 - 703.25
  channel (2 - 4)allocated to others services  
  channel (51 - 69) allocated to mobile Telephony (IMT 2000)  


سایر موضوعات مربوطه: