فریکونسی های رادیو اف ام

تمام تخصیصات  فریکونسی خدمات نشراتی در افغانستان مطابق با تخصیص بین المللی فریکونسی نشراتی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای منطقه صورت میگیرد.
بندهای فریکونسی نشرات رادیوئی اف ام در قلمرو افغانستان:

باند فریکونسی (MHz) نوع انتشار نام تجاری
87.5 MHz  -  108 MHz Commercial (FM) sound broadcasting FM band

 

سایر موضوعات مربوطه: