فریکونسی های رادیو ای ام

تمام تخصیصات  فریکونسی خدمات نشراتی در افغانستان مطابق با تخصیص بین المللی فریکونسی نشراتی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای منطقه صورت میگیرد.
بندهای فریکونسی نشرات رادیوئی ای ام در قلمرو افغانستان:

باند فریکونسی (کیلو هرتز) نوع انتشار نام تجاری
526.5   -  1606.5 (double side band) AM sound broadcasting MW (medium wave) band
5900    -   6200 (double side band) AM sound broadcasting SW (short wave) band
7100    -   7350 (double side band) AM sound broadcasting SW (short wave) band
15100  -  15600 (double side band) AM sound broadcasting AM band
17550  -  17900 (double side band) AM sound broadcasting AM band
21450  -  21850 (double side band) AM sound broadcasting AM band
25670  -  26100 (double side band) AM sound broadcasting AM bandسایر موضوعات مربوطه: