باند فریکونسی سی دی ام ای

باند فریکونسی CDMA در افغانستان

محدوده فریکونسی
Up Link Down Link
826.11 MHz 843.35 MHz 871.11 MHz 888.35 MHz

 

سایر موضوعات مربوطه: