باند فریکونسی سی دی ام ای

باند فریکونسی سی دی ام ای

باند فریکونسی CDMA در افغانستان

محدوده فریکونسی
Up Link Down Link
826.11 MHz 843.35 MHz 871.11 MHz 888.35 MHz

 

سایر موضوعات مربوطه: