مقرره استفاده فریکونسی رادیوی

جمهوری اسلامی افغانستان
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (آترا)
مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان

  • فصل اول : احکام عمومی
  • فصل دوم: وظایف وصلاحیت ها
  • فصل سوم: طرزاستفاده از فریکونسی رادیویی
  • فصل چهارم: طرز تاسیس استیشن رادیویی آماتور
  • فصل پنجم: احکام متفرقه
  • ضمایم: جدول منضمه ضریب ها

    جدول منضمه ضریب ها:

 

 فصل اول : احکام عمومی

ماده اول :

اين مقرره بمنظور تنظیم امور مربوط به طرزاستفاده ازفريکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بیسیم، پروژه سازی(نصب) وتورید آن ازخارج واخذ اجرت معین ازاستفاده کنندگان درکشوروضع گردیده است.

ماده دوم :

اصطلاحات آتی دراين مقرره مفاهيم ذيل را افاده مینماید :

1-  طيف : مجموعة يا دستة باند های فريکانسی Frequency ميباشد .

2-  فريکونسی راديويي: تعداد دوران متناوب يک مــــــــــوج الکترو مقناطيسی ميباشد.

3-  باند فريکونسی: حدود فريکونسی است که درآن انتشارات يک استيشن، مجاز ميباشد .

4-  اجرت: وجوهیست که درمقابل استفاده از باند فريکونسی راديويي از درخواست دهندة وسايل بيسيم اخذ ميگردد .

5-  حق الثبت : اجرتی است که ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي، بمنظور ثبت وراجستر وسايل راديويي از متقاضی وسايل بيسيم صرف برای يک بار اخذ ميدارد .

6-  استيشن: يک يا چند مرسله يا اخذه يا يک ترکيب از چند مرسله وآخذه ميباشد که جهت انتقال يا ارسال داتا(ارقام معلوماتی)، صدا وتصويربکار گرفته ميشود .

ماده سوم :

وزارت ها وادارت دولتی وغیردولتی، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی، سفارت ها، شرکت ها واشخاص انفرادی مکلف اند حین استفاده از دستگاه های مخابرات بیسیم، جوازفریکونسی رادیویی را طبق احکام این مقرره بدست می آورند.

ماده چهارم :

اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم ازفعالیت دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های مولدفریکونسی بلند که درقلمرو دولت جمهوری اسلامی افغانستان استفاده میشود، طبق احکام این مقرره نظارت می نماید.

ماده پنجم:

اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم درفعالیت های خویش احکام این مقرره وسایر اسناد تقنینی کشوررا رعایت مینماید.

 فصل دوم : وظایف وصلاحیت ها

ماده ششم:

اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم وزارت مخابرات دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

(1) تامین نظارت دولتی مطابق احکام این مقرره درامراستفاده ازدستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند درقلمروکشور درمطابقت با مشخصات امواج دستگاه های مذکور وقواعدونورم های پذیرفته شده.

(2) طرح وتعمیم نورم های فریکونسی بلند شعاع پخش به نحویکه مطابقت مقناطیسی دستگاه های مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلندراتامین کرده بتواند ونظارت ازاجرای دقیق آن.

(3) توزیع جواز جهت تهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) دستگاه های مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلند وتوریدآن بمقصد استفاده درقلمروکشور.

(4) بررسی شکایات مبنی براخلال درامواج رادیویی که توسط دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند صورت میگیرد . به اشتراک وزارت ها، ادارات، موسسات وشرکت های ذیربط واتخاذتصمیم جهت رفع آن.

(5) ترتیب فهرست فریکونسی ها ویالست معلومات به فریکونسی های رادیویی.

(6) صدوردستایر به وزارت ها، ادارات، موسسات وشرکت های ذیربط، بمنظور رعایت احکام این مقرره ورفع تخلفات ناشی ازآن.

(7) توحید وتحلیل نتایج مشاهدات نظارتی (کنترولی) فعالیت دستگاه های رادیویی.

(8) ترتیب فهرست فریکونسی ها به شمول فریکونسی های رادیویی و تلویزیونی وسایرموادمربوط به طرزاستفاده فریکونسی ها درقلمرو کشور وارائه پیشنهاد به اتحادیه بین المللی تیلی کمونیکشن International Telecommunication Union ITU غرض برسمیت شناختن آن درسطح بین المللی.

(9) تفتیش ازموجودیت وعدم موجودیت جواز فعالیت دستگاه های مخابرات بیسیم و دستگاه های دارای فریکونسی بلند وحق استفاده ازآن.

(10) منع استفاده موقت از دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند یا فریکونسی های مشخص.

(11) صدوراوامربه شعبات تحت اثر غرض تطبیق بهتراحکام این مقرره.

(12) برقراری تماسها بامزارتها، ادارات، تصدی ها، موسسات وشرکت های ذیربط غرض تطبیق بهتر احکام این مقرره.

(13) ترتیب راپوردرمورد تخلفات مندرج احکام این مقرره وارائه آن جهت اتخاذتصامیم درموردمتخلفین به مقامات ذیصلاح.

(14) طرح لایحه وظایف مربوط به دستگاه های مخابرات بیسیم، محاسبه فریکونسی و چگونگی طرزکار دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند.

ماده هفتم:

وزارت ها، ادارات، موسسات، شرکت ها وسایراشخاصیکه ازدستگاه های رادیویی مخابرات بیسیم ودارای فریکونسی بلند استفاده مینمایند، مکلف اند تسهیلات لازم را حین تفتیش کارمند ریاست نظارت دولتی مخابره رادیویی فراهم نمایند.

ماده هشتم :

اداره نظارت دولتی مخابره راديويي درساحه تهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) واستفاده دستگاه های مخابرات بیسیم وتوریدآن دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

1- صدورجوازبمنظورتهیه، پروژه سازی واعمار(نصب) هرنوع دستگاه های ثابت مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند.

2- ابرازموافقه درمورد انتخاب قطعه زمین بمنظوراعمار(نصب) دستگاه های مخابرات بیسیم، بارعایت مطابقت الکترومقناطیسی دستگاه های جدیدالتاسیس، سابقه یاتحت پروژه ومناسبت ساحه مذکور جهت اعمار(نصب) دستگاه های فرستنده وآخذه.

3- صدوراجازه مدرنیزه ساختن وتولیدسریال هرنوع دستگاه های مخابره بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند یا توریدآن بمنظورامورتحقیقات علمی وآزمایشی ازطریق استفاده فریکونسی های رادیویی.

4- صدوراجازه دایمی یا موقتی غرض تهیه دستگاه های مخابرات بیسیم توسط وزارتها، ادارات، موسسات، شرکت ها، اتباع داخلی یا خارجی واشخاص بدون تابعیت.

5- صدوراجازه بمنظور بدسترس قراردادن دستگاه های مخابرات بیسیم، مربوط اشخاص حقیقی وحکمی مندرج جزٌ (4) این ماده توسط سایروزارتها، ادارت، موسسات، شرکتها، اتباع داخلی یا خارجی واشخاص بدون تابعیت.

6- صدوراجازه تورید هرنوع دستگاه های مخابرات بییسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند ازخارج بشمول کامپلیت، سامان آلات و وسایل ترانسپورتی مربوط بمنظور بکارانداختن آن درقلمرو کشور.

ماده نهم :

1- نمایندگی های سیاسی، هیئات های شرکتها، بانک ها، موسسات خارجی واتباع خارجی واشخاص بدون تابعیت میتوانند دستگاه های مخابرات بیسیم ودستگاه های دارای فریکونسی بلند راطبق احکام قانون باساس درخواست وزارتها وادارتیکه بمنظورافتتاح نمایندگی ها، تدویرنندارتونها، نمایشات وانجام مسابقات رسمی درساحات سپورت وسایرگردهمائی ها اجازه داده اند، بعدازموافقه اداره نظارت دولتی دستگاه های مخابرات بیسیم بدون پرداخت مالیات تورید نمایند.

2- مراجع مندرج فقره(1) این ماده میتوانند طبق تعهدنامه قبلی دستگاه های مربوط خویش را درختم کارواپس به مراجع خود منتقل نمایند.

ماده دهم:

دستگاه های مخابراتی بیسیم درنمایندگی های سیاسی وقونسلگری های دول خارجی مقیم افغانستان به اساس اجازه نامه مشخص اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم بکارانداخته میشود. این اجازه نامه ازطریق وزارت امورخارجه به متقاضی صادرمیگردد.

ماده یازدهم:

وزارت امورداخله وسایرادارات امنیتی کشور مکلف اند درتطبیق احکام این مقرره بااداره نظارت دولتی مخابره رادیویی همکاری لازم نمایند.

فصل سوم : طرزاستفاده از فریکونسی رادیویی

ماده دوازدهم:

استفاده کنندگان باند فریکونسی رادیویی مخابرات بیسیم مکلف اند طبق احکام این مقرره اجرت معینه را بپردازند.

ماده سیزدهم:

متقاضیان استفاده ازباندفریکونسی رادیویی توسط استیشن های فرستنده یا آخذه مکلف اند، حق الامتیاز استفاده را مطابق جداول شماره ( 1-2-3-4-5-6 و7) منضمه این مقرره الی دوهفته بعدازدریافت تعرفه تحویلی بپردازند.

ماده چهاردهم:

1- استفاده کننده ازباندفریکونسی رادیویی توسط استیشن های فرستنده یا آخذه مکلف است حق الاجرت مربوطه را ماهانه بپردازد. مواد مندرج جدول شماره (پنجم) منضمه این مقرره ازین حکم مستثنی است.

2- درصورتیکه استفاده کننده مندرج فقره(1) این ماده حق الاجرت معینه فریکونسی را بعدازپرداخت آخرین تحویلی الی مدت یک ماه نپردازد، مکلف است علاوه برپرداخت حق الاجرت معینه یکماهه حق الاجرت اضافی را نیز طور جریمه باتاٌخیرهرماه بپردازد.

ماده پانزدهم:

اندازه اجرت استفاده ازباند فریکونسی رادیویی طورماهوار به واحد افغانی باساس حاصل ضرب کمیت های ذیل تعین میگردد:

1- ناحیه تحت پوشش:

(درداخل قلمروملی باساس کیلومترمربع یا کیلومترمربع ناحیه است که بموجب واگذاری باند فریکونسی رادیویی به یک استفاده کننده واگذار شده. امکان کاربرد همزمان آن توسط استفاده کننده دیگر درهمان باند فریکونسی رادیویی وجودنداشته باشد. ناحیه تحت پوشش بااستفاده ازمشخصات فرستنده یا آخذه توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تعین میگردد.)

2- وسعت باندفریکونسی رادیویی اشغال شده:

(اندازه وسعت باندفریکونسی رادیویی به حسب میگاهرتز که درناحیه تحت پوشش امکان واگذاری همزمان آن به متقاضی دیگر وجودنداشته باشد. وسعت باندفریکونسی رادیویی اشغال شده بااستفاده ازمشخصات فرستنده وآخذه توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تعین میگردد.)

3- نوع سرویس رادیویی:

(ضریب سرویس رادیویی مندرج جدول شماره(1) منضمه این مقرره میباشد که دران ازامواج رادیویی برای برقراری ارتباط رادیویی یا انجام کار استفاده میشود.)

4- ناحیه تحت سرویس:

(ضریب نوع ناحیه جغرافیایی کشورمندرج جدول شماره(2) منضمه این مقرره بوده که تحت پوشش رادیویی قرارگرفته باشد.)

5- فاصله زمانی استفاده ازباند فریکونسی رادیویی:

(ضریب نشان دهنده اهمیت فاصله زمانی استفاده ازباندفریکونسی رادیویی درطول شبانه روز مندرج جدول شماره(3) این مقرره میباشد.)

6- نوع استفاده کننده:

(ضریب نشان دهنده نوع بخش اقتصادی استفاده کننده مندرج جدول شماره(4) منضمه این مقرره میباشد.)

ماده شانزدهم:

درحالاتیکه حق الاجرت مندرج ماده(14) این مقرره تحصیل شده نتواند اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی صلاحیت دارد. مطابق جدول شماره (پنجم) منضمه این مقرره مبلغ معینی را بطورسالانه اخذ نماید.

ماده هفدهم:

دارندگان جوازباندفریکونسی رادیویی مکلف اند، بعدازپرداخت مصارف اضافی مطابق جدول شماره(ششم) منضمه این مقرره جوازجدید را اخذ نمایند.

 فصل چهارم : طرز تاسیس استیشن رادیویی آماتور

ماده هژدهم:

استیشن رادیویی آماتور بعدازاخذ جوازازاداره نظارت دولتی مخابره رادیویی تاسیس ومورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات تخنیکی رادیوی آماتور توسط اداره نظارت دولتی مخابره رادیویی وزارت مخابرات تعین میگردد.

ماده نزدهم:

متقاضی جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور واجد شرایط ذیل میباشد:

1- داشتن تذکره تابعیت.

2- داشتن اهلیت حقوقی کامل.

3- عدم محکومیت به جرم جنایت یا جنحه.

4- سپری نموده امتحان موفقانه اختصاصی.

ماده بیستم:

اتباع خارجی میتوانند جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور را حاصل نمایند. مشروط براینکه شخصیت آن ازطرف وزارت امورخارجه تائید ومعرفی گردیده باشد.

ماده بیست ویکم:

دارندگان جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور نمی توانند فعالیت های ذیل را انجام دهند:

1- تامین ارتباط با کشورهائیکه جوازتاسیس استیشن رادیویی آماتور را حاصل نه نموده اند.

2- استفاده ازپیام هائیکه روشن، صریح و قابل فهم نباشد.

3- اخذ یا ارسال پیام های بین المللی به نمایندگی از اشخاص ومراجع دیگر.

ماده بیست و دوم:

استفاده کننده استیشن رادیویی آماتور مکلف اند، درمدت کمتراز (پنج) دقیقه علامت مشخصه خودرا بصورت دوامدار درجریان پیام های مخابروی منتشر نمایند.

فصل پنجم: احکام متفرقه

ماده بیست و سوم:

(1) ثبت دستگاه فرستنده رادیویی، تلویزیونی، ستلایت وبرودکاستنگ غیرانتفاعی دولتی درمرکزوولایات مجانی میباشد.

(2) صدور جواز یا لایسنس برای متقاضیان استفاده از فریکونسی های برودکاستنگ نشرات رادیویی، تلویزیونی، ستلایت شخصی وبین المللی بعدازمعرفی اداره برودکاستنک وزارت اطلاعات وفرهنگ ازطریق ریاست نظارت دولتی مخابره رادیویی وزارت مخابرات مطلبق پلان شبکه برودکاستنک واستندرد بین المللی صورت میگیرد.

ماده بیست و چهارم:

عدم رعایت مقرره طرز استفاده ازفریکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بیسیم درقلمرو کشور موجب مصادره دستگاه مخابرات بیسیم یا توقف فعالیت آن الی مدت یک سال گردیده ، مرتکبین به حبس کوتاه مدت الی سه ماه ویا جریمه نقدی که ازپنج هزارافغانی کمتر وازیکصدهزارافغانی اضافه تر نباشد محکوم میگردد.

ماده بیست و پنجم:

طرزالعمل نصب واستفاده ازدستگاه های مخابرات بیسیم درنمایندگی های سیاسی وقونسلگری های مقیم کشور بارعایت اسناد تقنینی نافذه به اساس موافقتنامه های جداگانه تنظیم میگردد.

ماده بیست و ششم:

وزارت ها و ادارت دولتی وغیردولتی ، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی ، سفارت ها ، شرکت ها واشخاص انفرادی که دارای دستگاه مخابرات بیسیم میباشند، مکلف اند بعداز انفاذ این مقرره الی مدت سه ماه جواز فعالیت را حاصل نمایند.

ماده بیست و هفتم:

(1) دارنده جوازفریکونسی رادیویی مکلف است، مصارف اعمال هرگونه تغیردرشرایط جواز فعالیت خویش را مطابق جدول شماره(6) منضمه این مقرره قبل ازاخذ جواز جدید بپردازد.

(2) دارنده وسایل رادیویی مکلف است درمقابل ثبت وسایل مخابرات بیسیم اجرت حق الثبت را مطابق جدول شماره(7) منضمه این مقرره بپردازد.

(3) عواید ناشی از حق الاجرت استفاده ازفریکونسی های رادیویی به پول افغانی معادل دالر مندرج جداول منضمه این مقرره اخذ وبه حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.

ماده بیست و هشتم:

(1) وزارت مخابرات میتواند عندالاقتضا همه ساله شکل ومحتوای جداول منضمه این مقرره را بعدازمطالعات دقیق وبررسی همه جانبه تجدید نظر نماید . این تجدید نظر بعدازتصویب شورای وزیران نافذ شمرده میشود.

(2) میکانیزم تطبیق مواد تخنیکی این مقرره درمطابقت به نورم های تخنیکی استندرد جهانی وسفارشات اتحادیه بین المللی تیلی کمونیکشن (ITU) تنظیم میگردد.

ماده بیست و نهم:

هرگاه وزارت ها وادارت دولتی وغیردولتی، موسسات غیرحکومتی داخلی وخارجی، سفارت ها، شرکت ها واشخاص انفرادی دستگاه های مخابرات بیسیم را بدون اخذ اجازه تورید وتهیه نموده ویا تورید و تهیه آن مجازنباشد بالاثر تقاضای اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم وحکم محکمه مصادره میگردد.

ماده سی ام:

احکام این مقرره در مورد فریکونسی های رادیویی ودستگاه مخابرات بیسیم وزارت های دفاع ملی، امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی قابل تطبیق نمی باشد.

ماده سی ویکم:

اداره نظارت دولتی مخابرات بیسیم دارای مهریکه درآن نشان دولتی جمهوری اسلامی افغانستان و نام اداره حک گردیده است، میباشد.

ماده سی و دوم:

بمنظورتطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح جداگانه وضع شده میتواند.

ماده سی و سوم:

این مقرره ازتاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشر گردد و باانفاذ آن مقرره تهیه وپروژه سازی واعمار(نصب) واستفاده از دستگاه های مخابرات بیسیم درقلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان وتورید آن ازخارج با ضمایم شماره(1) و (2) منتشره جریده رسمی شماره (515) مورخ 10 سنبله 1361 وتعدیلات آن ملغی شمرده میشود.

 

> 30
GHz

10-30
GHz

3-10
GHz

1-3
GHz

0.3-1
GHz

108-300
MHz

87-108
MHz

30-87
MHz

10-30
MHz

0.3-10
MHz

30-300
kHz

3-30
kHz

فريکانس

سرويس

 

1.5

1.7

2

 

Cellular Mobile

0.45

0.45

1

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1

1

 

Land Mobile &
Point-to-point in Land Mobile

0.1

0.1

0.12

0.15

0.2

0.2

0.2

0.2

 

Radio relay systems

 

0.2

 

2

2

 

Sound Broadcasting

 

0.01

0.01

0.01

0.01

 

TV Broadcasting

 

0.5

0.5

0.5

1

1

1

0.7

0.7

0.7

0.7

Aeronautical-Mobile

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.7

0.7

0.7

0.2

0.2

0.2

0.2

Radionavigation & Radiolocation

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

Metrological

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

Mobile Satellite Station

 

0.03

0.04

0.04

0.07

 

Outdoor WLL and Trunk

 

300

400

400

700

RLAN and indoor WLL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Short Range Device