پروسیجر صدور جوازنامه فریکونسی

پروسیجر صدور جواز نامه فریکونسی
برای وسایل رادیوئی نشراتی (رادیو و تلویزیون)،  غیرنشراتی (تاکی واکی، HF ، VHF ، مایکرو ویف وغیره) و فریکانس های مورد نیاز شرکت های مخابراتی

 

به اساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی ومقرره رادیوئی، تمام استفاده کنندگان وسایل مخابراتی بیسیم که در قلمرودولت  جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینمایند مکلف آند تا قبل از استفاده وسایل شان،  جوازنامه فریکونسی مریوطه را از اداره تنظیم خدمات مخابراتی (آترا) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  دریافت نمایند.

پروسیجر دریافت جوازنامه فریکونسی قرار ذیل میباشد:
1- هراستفاده کننده وسایل مخابراتی اعم از ادارات دولتی ، دفــــــــاترمحترم  ملل متــــحد، سفارت خانه های خــــارجی مقیم کشور ، قونسلگری های خارجی کشورها  در مرکز وولایات ، انجوهای خارجی وداخلی که از وسایــل رادیوئی استفاده مینمایند  تقاضای رسمی خویش را به اداره تنظیم خـدمات مخابراتی (آترا) تقدیم مینمایند.
2- تقاضا نامه مذکور بعد از حکم مقام محترم ریلست بورد اداره ( اترا)  بخاطر تکمیل مراحل بعدی صـــــدور جــــواز نامه فریکونسی به دیپارتمنت منجمنت طیف فریکونسی ارسال میگردد.
3- ریاست منجمنت طیف فریکونسی بعد از دریافت احکام واسناد ارایه شده،  یک فورمه درخواست  که در ان تــــمام مشخصات تخنیکی  وسایل رادیوئی مـــــورد تقاضا و شرایط استفاده ان مطالبه میگردد،  به نــــــماینده دفترمتقاضی  تسلیم داده میشود. (فورمه)
4- فورمه متذکره از جانب دفتر متقاضی/ استفاده کننده به صورت درست خانــــــه پــــری گردیده، بــــعد از امضای مسئولین ومهر دفـــــتر مربوطه شان، غـــرض طی مراحل بعدی دوباره  به ریاست منجمنت طیف فریکونسی اداره آترا تسلیم میشود.
5- در صورتیکه فورمه از جانـــــب متقاضی درست تکمیل و خانه پری شده باشد،  ریاست منجمنت طیف فریکونسی،  آنرا غرض بــــــررسی تخنیکی ، محاسبه فیس ها و راجستــــــریشن و تعین فریـــکونسی به امــریت منجمنت طیف فریــــکونسی راجع میسازد.
6- امــــــریت منجمنت فریکونسی معلومات فوق را طی یک پیشنهاد غــــــرض منظوری اختصاص فریکونسی وصـدور جوازنامه بمقام محترم بورد اداره اترا ویا ریاست محترم بورد اداره تقدیم میگردد.
7- بعد ازمنظوری نهایی پبشنهاد، امــریت منجمنت طیف یک جدول محاسبه مکلفیت ها (میمو) را ترتیب و غرض تحویلی فیس ها به امریت مالی اداره اترا ارسال مینماید.
8- امریت مالی اداره تعرفه  را غرض تحویلی پول به حسابات مربوطه در بانک به متقاضی میدهد.  و با دریافت  ارایه اسناد تحویلی پول ( اویز با نک)،  در میمو تصدیق و یک کاپی انرا به ریاست منجمنت طیف ارسال مینماید.
9- ریاست منجمنت طیف با دریافت تصدیق فوق الذکر، جـواز نامه فریکونسی که مدت اعتبار آن یکسال میباشد، به متقاضی از طرف اداره صادر مینماید. متقاضی  مکلف است که قبل از تکمیل میعاد اعتبار غرض تجدید جوازنامه به اداره مراجعه نماید، تا در بخاطر استفاده غیر مجوز مورد مجازات قانونی قرار نگیرد.


طریق معرفی متقاضیان


1- نما یندگی های دفتر محترم ملل متــــحد ، سفارت  خانه خــــــارجی قونسلگری های  کشور های خارجی مقیم در مرکز وولایات کــــــشور ودفاترخارجـــــی که از امـتــیازات ومصئونیت دیپلوماتیک برخوردار هستند، غرض اخذ جــــــــواز نامه فریکونسی برای وسایل رادیـوئی مورد استفاده شان  از سلسله وزارت محترم امــــور خارجه دولـــــت اسلامی افغانستان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی (آترا) رسمآ معرفی میگردند.  
2-  کمپنی های امنیتی ومشورتی از سلسله وزارت محتـــــــــرم امــور داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی میگردند.
3- موسسات دولتی وغیر دولتی وانجوهای داخلی وخارجی از سلسله وزارت محــترم اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی میگردند.
4- شبکه های تلویزیون وستیشن های رادیــــــــــــو اف ام  در مــــــــرکز وولایات از سلسله ریاست محترم کمیسیون مستقل نشرات  رادیو تلویزیــــون ملی  وزارت محتــــــرم اطلاعات وفرهنگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسمآ معرفی میگردند.
5- شرکت های مخابراتی که عرضه کننده خدمات مخابراتی در کشور میباشند با ارسال نامه رسمی خود شرکت ها، جواز نامه فریکونسی را برای وسایل مخابراتی شان از اداره آترا تقاضا مینمایند.
6- کمپنی های استخراج معادن از طریق وزارت محترم معادن میتوانند با ارسال نامه رسمی تقاضای جواز نامه فریکونسی را از این اداره بنمایند.
7- سایر موسسات که در فوق از آن تذکر بعمل نیامده درخواست های شان را از طریق وزارت خانه ها و ادارات دولتی مریوطه شان به این اداره راجع نمایند.
 8- وزارت خانه ها و وادارات دولتی درخواست های شان برای دریافت جوازنامه فریکونسی مورد نیاز را طی مکتوب رسمی از اداره آترا تقاضا مینمایند.
9- اشخاص حقوقی میتوانند درخواست جواز نامه فریکونسی را به اداره اترا تقدیم و مطابق پالیسی و پروسیجر لازم در رابطه عمل نمایند.