طرزالعمل جوازعرضه خدمات انترنیتی

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
طرزالعمل توزیع جوازعرضه خدمات انترنیتی ( ISP )

تعديل شده ۱۷ ثور ۱۳۸۸
 

 مقـــدمه:
اداره اترا به منظور تقویت سرمايه گذاری خصوصی درسکتورمخابرات، یک رژيم بازو شفاف توزیع جواز راانتخاب نموده است .  فصل پنجم قانون تنظيم خدمات مخابراتی افغانستان به توزیع جواز اختصاص داده شده ، واین موضوع یک فهم روشنی را در مورد حد اقل ایجابات جواز فراهم میکند.  اداره اترا طرزالعمل ذیل را جهت صدور جواز های ( ISP ) بکار خواهد برد :  

داو طلبی
هرگاه برای صدور یک جواز عرضه خدمات انتر نت (ISP) ضرورت احساس شود ، درین صورت جواز ازطریق پروسه داوطلبی رقابتی صادر میگردد . اترا فرصت صدور جواز عرضه خدمات انترنیتی آينده را اعلان خواهد نمود .  اسناد داو طلبی دربر گیرنده موضوعات ذيل ميباشد:
 •    مشخصات منطقه كه جواز برای آن صادر میشود.
•    نيازمنديهای تكنالوژی و ستندردها.
•    خلاصه پلان تجارتی که باید توسط متقاضیان تقدیم شود.
•    ضرورت های تجارب تخنیکی متقاضیان
•    تجربه کاری عرضه خدمات متقاضیان
•    ضرورت های کیفیت خدمات شبکه  
•    ضرورت های مالی متقاضیان
•    ضرب الاجل تقدیم درخواست وپروسه راجستریشن .  
•    تقسیم اوقات طی مراحل نمودن درخواست .
•    اطلاعیه اعطای جواز

اعطای جواز مطابق طرزالعمل که در اسناد تندر شامل شده صورت میگیرد .  آنعده از درخواست هاییكه توسط اداره خارج از پروسه داوطلبی قبول شده است ، طرزالعمل ذیل برای طی مراحل کردن آنها بکار برده میشود:

در اداره اترا یک نقطه تماس در ریاست امورات حقوقی وجواز وجود خواهد داشت که پروسه درخواست را در داخل اداره پیگیری وتماس را با متقاضی بر قرار نماید . هیچ گونه ضرورت برای متقاضی جهت تعقیب در مراحل مختلف در خواست شان نخواهد بود. زمانیکه تمام اسناد آماده شد ، به متقاضی اطلاع داده خواهد شد تا به مقر اداره اترا برای امضاء جواز مراجعه نماید.
قابل تذکر است اینکه شرايط جواز های ISP عین کتگوری همسان میباشد و برای متقاضی  ضرورت نخواهد بود تا برای مذاکرات شرایط وحدود جواز تلاش بی ثمر نماید.

مرحله اول : ثبت درخواست
هر شخص يا كمپنی كه  آرزوی اخذ جواز ISP را خارج از پروسه داوطلبی داشته باشد  آنها باید درخواست های شان را ثبت نمایند. اداره اترا یک فیس غیر قابل برگشت را به منظور ثبت درخواست از متقاضی جواز اخذ مینماید . معلومات در مورد  فیس راجستریشن از دیپارتمنت امورات حقوقی و جواز بدست آورده شده میتواند . درموقع تکمیل ثبت درخواست  ، متقاضی معلومات ذیل را در یافت خواهد نمود:
•    تفصیلات در مورد متقاضی ( آدرس دفتر، نمبر تیلفون و ایمیل ) .
•    نمبر ثبت وتاریخ ثبت
•    رسيد پرداخت فيس های راجستريشن
•    تفصیلات برقراری تماس با اترا
•    هر متقاضی که درخواست اخذ جواز را از اداره اترا مینماید مکلف است تا مبلغ 200000 افغانی رابه عنوان تضمین پیشنهاد اخذ جواز قبل از منظوری کمیته وزراء به حساب مربوط اداره اترا تحویل بانک نماید.
•     بعد از منظوری صدور جواز و اطلاع رسمی تحریری اداره اترا به متقاضی غرض اخذ جواز متقاضی مکلف میباشد تا مکلفیت های تادیاتی خویش را از بابت صدور جواز مطابق طرزالعمل صدور جواز ISP در ظرف 90 یوم تقویمی انجام داده وجواز را از اداره اخذ نماید.
•    ریاست حقوقی و جواز مکلف است تا در ظرف سه یوم کاری بعد از تاریخ منظوری کمیته وزراء از موضوع تکمیل مراحل صدور جواز وانجام مکلفیت های تادیاتی به متقاضی اطلاع دهد.
•    ریاست حقوقی و جواز مکلف است تا بعد از تاریخ اطلاعیه به متقاضی در ظرف 90 یوم مراحل صدور جواز راتکمیل نماید.
•    اگر متقاضی در ظرف 90 یوم زکر شده حاضر به اخذ جواز وانجام مکلفیت های مربوطه خویش نشود در انصورت پول تضمین پشنهاد اخذ از حساب اداره اترا به حساب واردات دولتی اتقال شده وپروسه صدور جواز بطور اتوماتیک متوقف گردد

یک تقسیم اوقات که شامل مراحل مختلف پروسه درخواست و ارائه معلومات توسط ریاست امورات حقوقی و جواز میباشد به دسترس متقاضی گذاشته میشود.  
مرحله دوم : درخواست معلومات اضافی
رياست امور حقوقی و جواز بخش اجرائیوی اداره  اترا ارزيابی ابتدایی درخواست را در ارتباط به موضوعات ذیل انجام خواهد داد :
•    پلان سرمايه گذاری كمپنی متقاضی ( 20 نمره )
•    تکنالوژی پیشنهاد شده و ستندرد های مربوط به آن ( 20 نمره )
•    پلان توسعوی كمپنی درخواست دهنده ( 20 نمره )
•    تجارب تجارتی ، تخنیکی و فعاليت شبكه با آدرس های مربوط به آن ( 20 نمره )  
•    معلومات تهیه شده مالی توسط كمپنی متقاضی برای حمايت سرمايه گذاری و پلان توسعوی ( 20 نمره  )
•    جوانب حقوقی كمپنی متقاضی در ارتباط به فعالیت آنها در افغانستان ( حتمی ).
یک درخواست زمان برای صدور جواز ISP  مناسب ارزیابی میگردد که نمبر آن 60 ویا بیشتر از آن بوده و در هیچ یک از مواد لست شده فوق کمتر از 10 نباشد.
ارزيابی ابتدایی در یک فرصت هرچه ممکن تکمیل خواهد شد مگر از یک ماه نباید تجاوز کند .  هرگاه ضرورت بیافتد ، سكرتر يت اداره اترا معلومات اضافی را از متقاضی مطالبه خواهد کرد .   متقاضی مکلف است تا تمام معلومات اضافی مورد ضرورت اترا را در ظرف ( 30 ) روز از تاریخ که تقاضا صورت گرفته تهیه نماید . اگر معلومات در جریان اين مدت تسلیم داده نشد ،  اترا این حق را دارد تا درخواستی را متوقف و از تصمیم خود در ظرف پنج روز به متقاضی اطلاع بدهد. مسدود کردن یک درخواست ایجاب منظوری بورد را مینماید.  

مرحله سوم:  ارزيابي درخواست
بعد از حصول مکمل معلومات خواسته شده ، رياست امورحقوقی و جواز سكرتريت اداره اترا ، راپور ارزيابی نهایی را دراسرع وقت ممكنه که بیشتر از 10 روز کاری را احتوا ننماید بعد از تسلیمی مکمل معلومات تقاضا شده تهیه خواهد نمود . راپور ارزیابی به بورد اداره اترا جهت منظوری در ظرف همین ده روز کاری ارائه خواهد شد .  

مرحله چهارم :- منظوری بورد اترا
به مجرد اینکه راپور تهیه میگردد ، این راپوربه جلسه نوبتی آینده اداره اترا ارائه میگردد كه یکی از نتايج ذيل را دربر  خواهد داشت :
الف-  اگرقناعت بورد اداره اترا به ارتباط درخواست حاصل نگردد ، درين صورت بورد میتواند درخواستی را رد نموده و هدایتی را به منظوراطلاع متقاضی از تصمیم بورد اداره اترا صادر نماید.  
ب- اگر درخواست طرف قناعت مکمل بورد قرار نگیرد ولی بازهم درخواست را مورد ملاحظه قرار بدهد در ین صورت به سکرتریت هدایت داده خواهد شد تا پروسه را از مرحله دوم تکرار نماید .

ج- زمانیکه قناعت بورد حاصل گردید که تمام مراحل پروسه درخواست کاملا" تکمیل بوده و درخواست برای صدور جواز ISP واجد شرایط لازم میباشد ، در این صورت درخواست منظور گردیده و در زمینه جهت صدور جواز سفارش داده میشود.  

مرحله پنجم : اخذ تضمین وانجام مکلفیت های متقاضی

مرحله ششم :- صدور جواز
به مجرد حصول منظوری کمیته وزراء ، سكرتر يت اداره اترا به متقاضی اطلاع میدهد تا تمام مکلفیت های تادیاتی مورد ضرورت و ضمانت های لازم ذیل را پرداخته وهمچنان راجستر آيسا را تکمیل نموده ونمبر شناسای مالیه دهی ( TIN ) را بدست آورد.
•    فیس يك مرتبه يی جواز
•    تضمين نقده / بانکی  
•     پرداخت پيشكی فيس اداری سالانه

مرحلۀ هفتم: جواز نامه طيف
هرگاه دارنده جواز جهت فعالیت خویش درافغانستان به طيف فريكونسی راديويی ضرورت داشته باشد ، مقدار بندویت فریکونسی مورد نياز را میتواند به یکی از دو طریقه ذیل بدست آورد :
 الف :  در صورتیکه دارنده جواز به تعقیب یک پروسه داوطلبی رقابتی جواز WiMax را بدست آورده و حدود فریکونسی آنها در داخل جوازشان مشخص شده باشد .
 ب  : پرداخت فيس های ستندرد .  اداره اترا میتواند مطابق مقرره طرز استفاده از وسایل بیسیم ، بندویت های فريكونسی را برای یک فیس بر اساس  فورمول قیمت گذاری طیف پیشنهاد نماید .  درین صورت به متقاضیان مشوره داده میشود تا به دیپارتمنت امور حقوقی وجواز جهت دسترسی به طیف مراجعه نمایند .
هرفریکونسی مایکرویف که برای سیستم انتقال مخابره (System   Backhaul Transmission ) ضرورت باشد براساس تقاضای عرضه کننده خدمات انترنیت مطابق قیمت های ستندرد اداره اترا در دسترس قرارداده خواهد شد . این قیمت ها بر اساس فورمول قیمت گذاری طیف محاسبه میشود.
تهیه طیف فریکونسی مشروط به موجودیت طیف در وقت تقاضا میباشد. اداره اترا مسؤل خساره هیچ نوع فعالیت از بابت عدم موجودیت طیف رادیویی به هر دلیلی که موجود نباشد نخواهد بود . بطور مثال ، طیف که به آپریتران دیگر توزیع شده ، برای درخواست های دیگر جهت مزایده ریزرف میگردد.       

فيس جواز های ISP
فيس های ذيل درمورد درخواست ها و جواز های ISP  قابل  اجرا میباشند .

شماره نوع فیس ها مقدار به (افغانی) ملاحظات
1 فیس راجستریشن درخواست 10,000 افعانی غیر قابل بازگشت
2 فیس یک مرتبه جواز (محلی) 250,000 افغانی غیر قابل بازگشت
3 فیس اداری سالانه (محلی) 200,000 افغانی غیر قابل بازگشت
4 تضمین نقده برای جواز (محلی) 750,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
5 فیس یک مرتبه جواز (منطقوی) 500,000 افغانی غیر قابل بازگشت
6 فیس اداری سالانه (منطقوی) 300,000 افغانی غیر قابل بازگشت
7 تضمین نقده برای جواز (منطقوی) 1,100,000 افغانی درصورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
8 فیس یک مرتبه جواز (ملی) 1,000,000 افعانی غیر قابل بازگشت
9 فیس اداری سالانه (ملی) 600,000 افغانی غیر قابل بازگشت
10 تضمین نقده برای جواز (ملی) 2,000,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
11 فیس یک مرتبه جواز (ولسوالی) 50,000 افغانی غیر قابل بازگشت
12 فیس اداری سالانه (ولسوالی) 30,000 افغانی غیر قابل بازگشت
13 تضمین نقده برای جواز (ولسوالی) 110,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است

 

  1. طرزالعمل فریکونسی های رادیوئی و ارتباطات رادیوئی:

    پروسیجر صدور جواز نامه فریکونسی برای وسایل رادیوئی نشراتی (رادیو و تلویزیون)،  غیرنشراتی (تاکی واکی، HF ، VHF ، مایکرو ویف وغیره) و فریکانس های مورد نیاز شرکت های مخابراتی