فیس های جواز خدمات انترنیتی

فيس جواز های ISP
فيس های ذيل درمورد درخواست ها و جواز های ISP قابل اجرا میباشند .

شماره نوع فیس ها مقدار به (افغانی) ملاحظات
1 فیس راجستریشن درخواست 10,000 افعانی غیر قابل بازگشت
2 فیس یک مرتبه جواز (محلی) 250,000 افغانی غیر قابل بازگشت
3 فیس اداری سالانه (محلی) 200,000 افغانی غیر قابل بازگشت
4 تضمین نقده برای جواز (محلی) 750,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
5 فیس یک مرتبه جواز (منطقوی) 500,000 افغانی غیر قابل بازگشت
6 فیس اداری سالانه (منطقوی) 300,000 افغانی غیر قابل بازگشت
7 تضمین نقده برای جواز (منطقوی) 1,100,000 افغانی درصورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
8 فیس یک مرتبه جواز (ملی) 1,000,000 افعانی غیر قابل بازگشت
9 فیس اداری سالانه (ملی) 600,000 افغانی غیر قابل بازگشت
10 تضمین نقده برای جواز (ملی) 2,000,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است
11 فیس یک مرتبه جواز (ولسوالی) 50,000 افغانی غیر قابل بازگشت
12 فیس اداری سالانه (ولسوالی) 30,000 افغانی غیر قابل بازگشت
13 تضمین نقده برای جواز (ولسوالی) 110,000 افغانی در صورت عدم کدام علتی قابل بازگشت است